Reserves bij het onderwijs over nieuw budgetstelsel

ROTTERDAM, 10 okt. De onderwijsvakbonden en de meeste bestuursorganisaties zijn matig tevreden over het akkoord dat zij met staatssecretaris Wallage (onderwijs) hebben gesloten over de invoering van het formatiebudgetsysteem. In dit systeem krijgen scholen meer vrijheid in hun personeelsbeleid. Volgens de bonden leidt het systeem tot een wezenlijke verandering in de verhouding tussen de scholen en de overheid. Met name de confessionele organisaties staan er nog enigszins gereserveerd tegenover. De katholieke bestuursorganisatie heeft als enige het akkoord niet ondertekend.

Aan het akkoord is bijna twee jaar overleg vooraf gegaan. De bonden vreesden een verslechtering voor het personeel als scholen een grote vrijheid van handelen krijgen en dus niet meer gebonden zouden zijn aan de huidige, gedetailleerde afspraken over de rechtspositie van leraren. Met name het voorstel om het aantal vakantiedagen precies vast te leggen was voor de bonden onbespreekbaar. De staatssecretaris heeft op dat punt bakzeil gehaald.

De bonden zijn uiteindelijk wel akkoord gegaan met het vormen van centrale fondsen door overheid en scholen. Hieruit worden leraren nog enige jaren betaald als zij door het dalend leerlingental eigenlijk niet meer nodig zijn op school. Tot dusver werden de kosten van deze zogeheten garantieregeling door de scholen bij de minister gedeclareerd. Ook komt er een fonds waaruit de vervanging van zieke leraren wordt gefinancierd. De (verplichte) bijdrage van de scholen wordt afhankelijk van de omvang van het ziekteverzuim in voorgaande jaren. Hoe groot de fondsen moeten zijn zal nog worden onderzocht.

De medezeggenschap van het personeel op de scholen zal worden verbeterd. Wallage heeft beloofd te zullen bekijken of de Wet op de ondernemingsraad ookniet op scholen zou moeten worden toegepast. De scholen moeten zelf met de onderwijsbonden gaan onderhandelen over rechtspositionele onderwerpen.