CDA en PvdA tegen hogere accijnzen

DEN HAAG, 10 okt De regeringspartijen CDA en PvdA zijn tegen de voorgenomen verhoging van de benzine-accijns met8 cent per 1 november. Tijdens de Algemene beschouwingen in de Tweede Kamer bleek gisteravond dat de financiele specialisten verschillend denken over alternatieve dekkingsmaatregelen.

Ook verschillen de coalitiepartners van mening over de BTW-verlaging van 18,5 naar 17 procent aan het eind van de kabinetsperiode. In het regeerakkoord is hiervoor 2,7 miljard gulden gereserveerd. Terpstra (CDA) gaf aan dat zijn fractie hecht aan deze belastingverlaging. De PvdA suggereerde dat de BTW-verlaging mogelijk beter achterwege kan blijven gezien de krappe overheidsfinancien.

De accijnsverhoging moet 300 miljoen gulden opleveren, een bedrag dat bestemd is voor verbetering van het openbaar vervoer. Volgens de woordvoerder van het CDA is de verhoging van de benzine-accijns niet nodig door de olieprijsstijging 'en zelfs schadelijk voor de door het kabinet gewenste loonontwikkeling'.

Terpstra noemde drie alternatieven: vertraging van de uitvoering van nieuwe projecten in het openbaar vervoer; herschikking van het bedrag van 9,9 miljard gulden dat het kabinet heeft bestemd voor nieuw beleid; verhoging van de motorrijtuigenbelasting inclusief een 'spitstoeslag'. Melkert (PvdA) wil in plaats hiervan de brandstofheffing verhogen en gelijktijdig de motorrijtuigenbelasting verlagen. 'De kilometervreter is dan meer geld kwijt, maar de kleine rijder niet', aldus Melkert. Het CDA ziet hier niets in, omdat dan ook anderen dan autogebruikers worden getroffen.

Volgens het ministerie van financien is invoering van een spitstoeslag een kostbare zaak. De Rijksdienst voor het wegverkeer moet namelijk fors worden uitgebreid. Er moeten veel camera's langs de weg worden opgesteld om de kentekens te fotograferen. Ook bij de inning voorziet Financien problemen.

Pag.3: Aardgasbaten voor tekort/ Ambtenaren Financien zonder werk/ Brinkman met dubbele bodems