VVD: mariniers voor de Golf gereed houden

DEN HAAG, 9 okt. VVD-fractieleider Bolkestein vindt dat het korps mariniers in gereedheid moet worden gebracht voor vertrek naar de Golf. Hij neemt daarmee vandaag in de Tweede Kamer bij de Algemene politieke beschouwingen het meest vergaande standpunt in over de Nederlandse rol in het Golf-conflict.

Volgens Bolkestein moet het Westen zich voorbereiden op een gewapend ingrijpen, waarbij Nederland dat naar zijn mening niet vanuit de achterhoede moet doen, 'zoals de minister van defensie lijkt te denken'. Met het oog op de Golfcrisis en eventuele soortgelijke problemen mag Nederland ook niet bezuinigen op de mariniers, de marine, de commando-troepen en de marechaussee.

Alle fractieleiders gaan in op het conflict in de Golf. Geen van hen trekt op dit moment zulke vergaande consequenties als de VVD-leider; de Nederlandse inbreng in de kwestie wordt in meer algemene bewoordingen vervat. Brinkman (CDA) zegt echter wel dat het tegengaan van agressie en het bevorderen van vrede 'tot onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid' behoort. 'Zeker ook bij dit soort vitale belangen mogen we ons niet verschuilen achter de goedgunstigheid en daadkracht van onze buren.'

PvdA-fractieleider Woltgens beperkt zijn bijdrage ten aanzien van de Golf tot een hernieuwd pleidooi voor effectieve internationale druk op Irak door de Verenigde Naties. Hij verbindt aan het Golf-conflict de stelling dat er strikte regels en een daadwerkelijke controle op wapenhandel moeten worden ingesteld, zodat na het wegvallen van de Koude Oorlog de wapenhandel niet de kans krijgt het Zuiden nog verder te bewapenen.

Van Mierlo (D66) sluit zich aan bij de bijdrage van fractiegenoot Kohnstamm gisteravond in het commissie-overleg. Deze ging daar relatief ver met de mededeling dat het zenden van Nederlandse grondtroepen naar het Golfgebied 'mogelijk moet zijn', mits in VN-kader.

Volgens mevrouw Beckers (Groen Links) is het schermen met oorlog 'niet de weg'. Zij vindt het belangrijk dat er een VN-vredesmacht komt, maar zij wil niet het risico lopen dat grote mogendheden gaan ingrijpen met de VN als 'dekmantel'.