PvdA: Terugkeer burgerzin moet 'verslonzing' tegengaan

DEN HAAG, 9 okt. De PvdA pleit voor de terugkeer van burgerzin als medicijn tegen de om zich heen grijpende 'verslonzing' en 'verloedering'. Volgens PvdA-fractievoorzitter Woltgens moet de overheid de burger daarbij helpen door zelf veel strenger te letten op het naleven van rechten en plichten.

Woltgens besteedde vandaag bij de Algemene politieke beschouwingen uitgebreid aandacht aan het thema burgerzin. Volgens hem wordt de tolerantie bedreigd als de overheid de burger niet steunt bij het tegengaan van de verfloddering. Woltgens pleitte voor een betere rechtshandhaving. Daarvoor is volgens hem onder meer een betere organisatie van politie en justitie nodig.

Woltgens gaf een aantal terreinen aan waarop hij regels en normen beter nageleefd wil zien. Zo wil hij dat de overheid het zwart rijden in het openbaar vervoer daadwerkelijk aanpakt. De PvdA gaat zonodig akkoord met een legitimatieplicht als het inzetten van meer controleurs of 'gesloten instapregimes' niet blijken te helpen.

Voortbordurend op zijn lezing over de 'Terugkeer van de politiek', enkele weken geleden in Eindhoven, wees Woltgens het kabinet op zijn verantwoordelijkheid. De resultaten van het najaarsoverleg tussen sociale partners en overheid zijn volgens de PvdA-fractievoorzitter op een aantal punten te mager. Hij drong er daarom bij het kabinet op aan bedrijven financiele prikkels te geven, zodat ze een beloning krijgen voor het aannemen of in dienst houden van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Daarnaast pleitte hij ervoor door te gaan met het voorbereiden van een wet die eist dat bedrijven een bepaald aantal arbeidsongeschikten en leden van etnische minderheden in dienst hebben.

Kijkend naar de Miljoenennota voor 1991 noemde Woltgens de eerste begroting van partijgenoot minister Kok van financien een 'prestatie van formaat'. De inzet van de PvdA voor een eerlijke inkomensverdeling was volgens hem 'geen luxe, maar noodzaak'. Degenen die de koppeling tussen uitkeringen en lonen ter discussie stellen vormen volgens hem een bedreiging voor de koopkracht van bejaarden en uitkeringsgerechtigden. Aan het adres van de VVD zei Woltgens dat de koppeling als instrument om de koopkracht te handhaven goedkoper is dan lastenverlichting.

Vooruitkijkend naar de tussenbalans die het kabinet komend voorjaar zal opmaken zei Woltgens dat er zijns inziens geen reden is de financiele problemen van de overheid te dramatiseren. Volgens hem kan het financieringstekort omlaag, hoeft de belasting- en premiedruk niet te stijgen en kan het nieuwe beleid overeind worden gehouden. Voorwaarde is wel dat uitgaven en inkomsten kritisch tegen het licht worden gehouden.