Groen Links: kabinet gaat keuzes uit de weg

DEN HAAG, 9 okt. Groen Links verwijt het kabinet-Lubbers/Kok beleidskeuzes te ontlopen waardoor grote problemen zoals de milieuvervuiling en de hoge werkloosheid onder etnische minderheden niet worden opgelost. 'Wij zien geen visie, geen daadkracht', zei fractievoorzitter Beckers vandaag bij de Algemene politieke beschouwingen.

Volgens Beckers is in de eerste begroting van het CDA/PvdA-kabinet 'alles keurig opgeborgen in hokjes' en is de begroting 'met kunst en vliegwerk kloppend gemaakt'. Dat komt volgens haar in de eerste plaats door de te strakke financiele kaders van het regeerakkoord. Daarnaast opereert dit kabinet volgens haar 'zo zakelijk en doelmatig' dat elke politieke discussie achterwege blijft. Ministers zouden te veel rekening houden met het korte-termijnbelang op hun eigen deelterrein. 'Als u, premier en vice-premier, daarin geen verandering brengt, loopt uw kabinet stuk op de maatschappelijke werkelijkheid', waarschuwde Beckers.

Groen Links legde een plan voor om tienduizend arbeidsplaatsen te scheppen bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst en de Arbeidsinspectie. Dit zal volgens Beckers op termijn leiden tot een forse afname van het aantal arbeidsongeschikten; het zal volgens haar in het eerste jaar 250 miljoen gulden kosten, maar daarna ongeveer zes miljard per jaar opleveren. Verder zei Groen Links te zullen meewerken aan een wettelijke beperking van de loonstijging als het kabinet toezegt te kiezen voor duurzame ontwikkeling en echt wil discussieren over de scheve inkomensverhoudingen.

Groen Links heeft een aantal concrete bezwaren tegen de begroting voor 1991. De gelden voor ontwikkelingssamenwerking mogen niet meer worden gebruikt voor oneigenlijke zaken. De bezuiniging op stadsvernieuwing moet ongedaan worden gemaakt en er moet meer geld komen voor bodemsanering en energiebesparing. Daarnaast zijn de defensieuitgaven nog steeds te hoog.

Beckers verweet Lubbers wel te praten over Nederland dat ziek is, maar niet over de politiek. De democratie zal volgens haar verder 'verschrompelen' als in Den Haag niet wordt nagedacht waar de nationale politiek over moet gaan nu steeds meer bevoegdheden worden afgestaan aan de EG en aan gemeenten en sociale partners. De Groenlinkse fractievoorzitter somde een aantal onderwerpen op die volgens haar tot de kerntaken moeten blijven behoren: het vervullen van een kritische rol in het debat over internationale veiligheid, het uitwerken van het begrip ecologische veiligheid, het bevorderen van duurzame ontwikkeling in plaats van economische groei en het verminderen van wet- en regelgeving zodat weer gewerkt kan worden aan de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen zoals het onderwijs en de gezondheidszorg.