Coalitiepartijen: halt toeroepen aan vervaging normen

DEN HAAG, 9 okt. De regeringspartijen CDA en PvdA willen een halt toeroepen aan de toenemende normvervaging.

Tijdens de algemene politieke en financiele beschouwingen in de Tweede Kamer bepleitte fractieleider Woltgens (PvdA) een betere rechtshandhaving. Hij wenste een terugkeer van de 'burgerzin' tegen de oprukkende 'verslonzing'. Brinkman (CDA) beklemtoonde 'groepsnormering en gemeenschapsbesef' en pleit voor een 'nieuw evenwicht' van recht en plicht.

De CDA-fractieleider hekelde de nadruk op individuele ontplooiing en zelfverwerkelijking, 'niet zelden met steun uit de staatskas'. Brinkman wenst onder meer 'een ruime identificatieplicht'. Dat is volgens hem 'een dringende sociale noodzaak'. Ook Woltgens is voorstander van een legitimatieplicht, vooral als wapen tegen zwartrijden in bus en tram.

Beide partijen gingen in hoofdlijnen akkoord met de begroting voor 1991. De PvdA-fractieleider noemde de begroting 'een prestatie van formaat'. Brinkman sprak van 'een incidenteel resultaat', waaraan hij 'onder voorbehoud' steun gaf, gezien de grote financiele onzekerheden. Woltgens vond dat de financiele afspraken komende jaren overeind kunnen blijven als kritisch wordt gekeken naar zowel inkomsten als uitgaven van de overheid. Brinkman meende dat eind dit jaar moet worden bezien of de koppeling tussen lonen en uitkeringen kan worden gehandhaafd.

Het kabinet kan volgens Woltgens bijvoorbeeld de prijscompensatie voor departementale uitgaven laten vervallen. Ook kan worden bezuinigd op de uitvoeringskosten van de sociale zekerheid. De 'overwinsten' van Esso en Shell behoeven evenmin buiten schot te blijven, nu de olieprijs zo is gestegen, aldus Woltgens. Ook moet het kabinet zich bezinnen op de inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting. Brinkman wijst tariefsverhogingen bij belastingen en premies af.

Zowel CDA als PvdA is voorstander van het verminderen van overheidssubsidies aan burgers en bedrijven. De verhoging van de benzine-accijns met 8 cent wordt door de regeringspartijen afgewezen, onder meer wegens de door de Golfcrisis fors gestegen benzineprijs. Het CDA beveelt minister Kok ter compensatie aan het spitsvignet eerder in te voeren. De PvdA wil dat het kabinet maatregelen treft om de inkomenspositie van bejaarden te verbeteren. Het CDA wil daarover eerst een advies van de belastingcommissie-Stevens afwachten.

Brinkman bepleitte een forse decentralisatie van bevoegdheden van het rijk naar lagere overheden en particuliere instellingen. Het komende decennium moet daarnaast worden besteed aan het 'bijbuigen van consumptieve tendenzen in de richting van grotere spaarzaamheid'.

    • Onze Ensociaal-Economische