CDA: steun onder voorbehoud, echte keuzes tegen '91

DEN HAAG, 9 okt. Het CDA steunt 'onder voorbehoud' de begroting voor 1991 van het kabinet en vindt dat er eind dit jaar over de koppeling moet worden besloten. Fractievoorzitter Brinkman zegt 'met grote nadruk dat het huiswerk bepaald nog niet af is'.

Rond de jaarwisseling komt de coalitie volgens hem voor de 'beslissende vraag te staan waar ons beider hart ligt'. Zal het nu de komende jaren gaan om investeringen voor bijvoorbeeld milieu, transport en werkgelegenheid of om inkomen.

Brinkman noemt de begroting gezien alle onzekerheden een 'incidentele oplossing'. De inkomensverhoudingen zien er voor het komende jaar volgens hem aanvaardbaar uit. Voor bejaarden met een klein pensioen is het 'helaas nogal passen en meten' hun positie zou nog eens bekeken moeten worden door de Commissie-Stevens die studeert op belastingvereenvoudiging. Brinkman waarschuwt voor mogelijke plannen de belasting- en premiedruk te verhogen. 'Wij willen de particuliere bestedings- en investeringsruimte van burger en bedrijf niet verder afgeroomd zien.' Het beleid tegen de groeiende arbeidsongeschiktheid verloopt volgens hem te traag. Bij de bestrijding van de werkloosheid zou 'meer druk' op langdurig werklozen uitgeoefend moeten worden om een baan te nemen. Minderheden zouden met 'meetbare maatregelen' aan een baan geholpen moeten worden.

Brinkman roept minister Kok op met meer concrete plannen te komen voor het verminderen van subsidies. Het CDA is voorstander van een 'selectieve, meer beleidsmatige benadering waarbij sommige subsidies wel en andere niet of minder worden beperkt'. Voor het CDA is daarbij volgens hem veel bespreekbaar. Hij noemt de woningbouw, het openbaar vervoer, de rechtshulp, scholingssubsidies, schoolbegeleidingsdiensten, overlegcircuits 'in zorg en onderwijs'. Het kabinet zou deze subsidies kunnen beperken door scherper onderscheid te maken tussen oude en nieuwe gevallen.

Ook bepleit Brinkman een 'ingebouwde ontwenningskuur' het automatisch aflopen van de subsidie en het vaker toepassen van verhoogde eigen bedragen. Als concreet voorbeeld noemt het CDA de isolatiesubsidie die beperkt kan worden. Energiezuinige huizen en bedrijven behoren zo langzamerhand immers 'tot de eerste levensbehoeften', aldus Brinkman.

Het CDA stemt niet in met een accijnsverhoging op benzine, en geeft het kabinet in overweging maatregelen zoals het voor 1992 bedoelde spitsvignet al in 1991 in te voeren. De gesubsidieerde volkshuisvesting kan volgens Brinkman het beste gesaneerd worden door een hoger huurniveau in te voeren. Militaire vliegvelden zou minister Ter Beek een bestemming kunnen geven voor het transport van burgergoederen. De forse subsidie op het openbaar vervoer brengt het CDA tot een pleidooi te onderzoeken of 'de lage bezettingsgraad op sommige lijnen' nog wel verdedigbaar is. Het meteen insluiten van asielzoekers vindt Brinkman verdedigbaar, de pogingen om woonruimte bij gemeenten voor asielzoekers te vorderen niet. Brinkman vindt dat kennis van de Nederlandse taal voor asielzoekers in ons land verplicht moet zijn. De lengte van de asielprocedure moet tot een jaar beperkt worden.