PvdA: besparen op onbedoeld gebruik subsidie

DEN HAAG, 8 okt. De PvdA wil aanzienlijk besparen op inkomensafhankelijke subsidies door deze te koppelen aan het bruto inkomen en niet aan het belastbaar inkomen. Financieel woordvoerder Melkert zal hierover morgen tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer voorstellen doen.

Volgens Melkert kan met een dergelijke wijziging in de subsidieregelingen een besparing van zeker 250 miljoen gulden worden bereikt. Het gaat in zijn voorstel met name om aanvullende studiefinanciering, premiekoopwoningen (premie-A en premie-C) en individuele huursubsidie. Het recht op deze subsidies vervalt boven een bepaald belastbaar inkomen. Door het belastbaar inkomen als maatstaf te nemen treedt volgens de PvdA onbedoeld en tevens ongelijk gebruik van de subsidie op. Het belastbaar inkomen is meestal lager dan het bruto inkomen, omdat een aantal kosten waaronder (hypotheek)rente aftrekbaar is.

Melkert denkt dat een aantal belastingplichtigen bewust het belastbaar inkomen omlaagbrengt om zo voor subsidie in aanmerking te komen. Dat kan bijvoorbeeld door de aankoop van een lijfrentepolis, die tot een maximum van zeventienduizend gulden per jaar aftrekbaar is. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat van twee personen met een zelfde bruto inkomen de een wel en de ander niet in aanmerking komt voor een subsidie. Volgens Melkert dient daarom de inkomensgrondslag te worden 'opgeschoond'. Met de aftrek van buitengewone lasten (ziektekosten) zou bij de toekenning van de subsidie nog wel rekening kunnen worden gehouden. Melkert wil een snel onderzoek van het ministerie van financien naar de mogelijkheden voor besparing.

Melkerts partijgenoot Vermeend kwam enkele maanden geleden tijdens het debat over de studiefinanciering al met het idee van een (gecorrigeerd) bruto inkomen als subsidiegrondslag. Hij wees erop dat de huidige regeling voor de toekenning van een beurs twee maal in het voordeel van de ontvanger kan werken. De rentedragende studielening is namelijk gekoppeld aan het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders. En de terugbetaling van de studielening is weer gekoppeld aan het inkomen van de afgestudeerde.

Melkert meent dat ook op landbouwsubsidies besparingen van zo'n 250 miljoen gulden mogelijk zijn. 'Het is een krimpende sector, er werken steeds minder mensen. Dus is er minder geld nodig voor voorlichting en onderwijs.' Hij wil ook 50 miljoen besparen door stopzetting van de subsidie voor de Jeugdspaarwet ('Zilvervloot'). Deze wet stimuleert het sparen door kinderen.

Het CDA zei enkele maanden geleden dat tien procent op subsidies kan worden bezuinigd. Melkert verwijt de christen-democraten een 'veel te globale benadering' door niet met concrete ideeen te komen. Minister Kok (financien) heeft in de Miljoenennota al een onderzoek aangekondigd naar een doelmatiger besteding van subsidies.