Nederland kan veel grotere rol spelen; Westen schiet te kortin hulp aan Koerden

Op 18 maart jongstleden, twee jaar na het gifgasbombardement door het Iraakse regime tegen de in Irak levende Koerden, waarbij duizenden burgers omkwamen, hebben meer dan negentig organisaties en circa veertig individuele personen in Nederland een oproep aan de VN ondertekend, waarin werd gevraagd om: 1) een speciale zitting te houden overde Koerdische kwestie. Vertegenwoordigers van de Koerden uit alle delen van Koerdistan moeten aan deze zitting kunnen deelnemen; 2) de Koerden de status vanwaarnemer in de Algemene Vergadering toe te kennen.

Tegelijkertijd werd de Nederlandse regering gevraagd om: 1) actief meete werken aan het realiseren van bovengenoemde verlangens; 2) de strijd van de Koerden voor hun rechten teondersteunen.

De Vereniging Mensenrechten Koerdistan heeft de Nederlandse regering in juni van deze petitie in kennis gesteld. In antwoord op deze oproep zegt minister Van den Broek, dat de regering destijds blijk heeft gegeven van haar afschuw over het gebruik van chemische wapens tegen de Koerden, zowel in de VN als door ondersteuning van EG-verklaringen.

De Nederlandse regering is van mening, dat enerzijds het Koerdische streven niet mag ontaarden in gewelddaden (!) en dat anderzijds de betrokken regeringen de culturele identiteit van de Koerden zouden dienen te waarborgen.

De minister vermeldt in zijn antwoord dat het bijeenroepen van een speciale zitting van de VN slechts mogelijk is op verzoek van de Veiligheidsraad. En dat, mocht dit gebeuren, de Nederlandse regering haar standpunt na zorgvuldig beraad zal bepalen.

Volgens minister Van den Broek is de regering dus van mening, dat de Koerden zich niet gewelddadig mogen verzetten tegen hun onderdrukkers. Een uitspraak die wat vreemd aandoet in het licht van de grootscheepse militaire acties van dit moment tegen Saddam Hussein.

Agressief optreden

De dictatoriale regimes in het Midden-Oosten, Irak voorop, zijn niet bereid en nooit bereid geweest, hun optreden tegen de Koerden te matigen en de Koerdische zaak democratisch op te lossen. Integendeel, zij gaan door met hun agressief optreden, alle nationale en internationale afspraken ten spijt.

Als er dan geen steun aan een rechtvaardige zaak wordt verleend (wat niet te begrijpen is), resteert natuurlijk de vraag, of er aan de dictatoriale en agressieve regimes in de regio wel steun moet worden gegeven, zoals dat jarenlang is gebeurd en nog gebeurt, behalve dan nu aan Saddam Hussein die zich uiteindelijk heeft vergrepen aan wat het Westen zonder enige reden als zijn eigendom beschouwt, namelijk de olie.

De Koerden hebben er niets aan, wanneer men blijkt geeft van zijn afkeer zonder deze afschuw te laten volgen door een daad, die de misdadigheid stopt. De minister vindt dat de culturele identiteit van de Koerden moet worden gewaarborgd, maar opkomen voor de culturele identiteit van een volk dat wordt uitgeroeid, doet wrang aan. Zijn zelfbeschikking en zelfs mensenrechten daar dan aan ondergeschikt? Overigens heeft Saddam Hussein deze rechten op culturele identiteit op papier allang erkend. Papier stopt de deportaties, de massamoorden en de vernietiging van duizenden dorpen niet.

In geval van een verzoek tot het bijeenroepen van een speciale zitting van de VN over de Koerden, zal Nederland zijn standpunt zorgvuldig bepalen. Met andere woorden, de minister weigert zelf zo'n verzoek te doen. Dit standpunt komt overeen met het reeds jaren gevoerde beleid van afzijdigheid ten opzichte van schendingen van mensenrechten en het afzien van sancties of exportbeperkende maatregelen.

Terughoudend

Nederland, aldus minister Van den Broek, neemt altijd een terughoudend standpunt in ten aanzien van de toekenning van de status van waarnemer bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarom, legt hij niet uit. Het is in ieder geval het gemakkelijkst en botst nooit met handelsbelangen (bijvoorbeeld de levering van zichtapparatuur aan Irak).

Dit beleid: het laten prevaleren van economische motieven (trouwens ook militaire, enzovoorts) boven humanitaire is klassiek en het staat vast dat dit weliswaar leidt tot voordelen op korte termijn, maar tot grote schade op lange termijn. De rekening, die men voor een dergelijke politiek te betalen krijgt, kan zeer hoog zijn: de huidige Golf-crisis toont dit aan.

Bij herhaling is de regering gevraagd haar beleid tegenover dictatoriale regimes zoals het Iraakse te wijzigen en initiatieven te nemen om de Koerdische kwestie voor het forum van de VN te brengen, tot nu toe zonder resultaat. Wel hebben legale exportvergunningen de Koerdenmoord en andere uitwassen van het Ba'ath-regime mogelijk gemaakt.

De huidige situatie in het Golf-gebied is een gevolg van de foutieve politiek van het Westen en het Oosten met betrekking tot de mensenrechten. De kortzichtige politiek van het Westen waaronder ook de Nederlandse politiek, die voorrang geeft aan economische en strategische belangen boven de mensenrechten, is de oorzaak van deze situatie. De volkeren van het Midden-Oosten en vooral het Koerdische volk waren en zijn nog steeds de grootste verliezers.

De beschaafde landen moeten met alle mogelijke middelen druk uitoefenen op de regimes van Turkije, Iran, Irak en Syrie om hen te dwingen de rechten van hun bevolking in het algemeen en van de Koerden in het bijzonder, te respecteren. Er zal nooit vrede in het Midden-Oosten komen zonder een rechtvaardige oplossing van het probleem van de 25 miljoen Koerden in deze regio.

Nederland, hoewel een klein land, kan een grote rol spelen bij de totstandbrenging van een oplossing van de onmenselijke situatie, waarin de Koerden leven. Wij roepen de Nederlandse regering nogmaals op zich in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties sterk te maken voor het tot stand komen van een speciale zitting over de Koerden. De situatie van de Koerden in Irak is zeer slecht. Door nu actief deze situatie aan de kaak te stellen, wordt duidelijk gemaakt aan de regeringen van Iran, Turkije en Syrie, dat een mensonwaardige behandeling van de Koerden in deze landen niet zal worden geaccepteerd.

    • Ton Koppes