Lawaai van windmolens beter te meten

Windturbines wekken elektrische stroom op zonder dat dat gepaard gaat met de uitstoot van zure lucht of broeikasdampen. Dat wil niet zeggen dat ze milieuvriendelijk zijn. In het vlakke polderland leidt de klustering van molens in windparken tot horizonvervuiling die het optisch comfort van de omwonenden, slechts ingesteld op oneindig ijle populieren, duchtig kan aantasten. En wat is er niet over het lawaai geklaagd.

Windturbines zijn gebonden aan de geluidsnormen die in de Wet Geluidhinder aan industriele installaties worden gesteld. Onze Minister heeft in een apart besluit van die wet voorschriften gegeven voor het meten en rekenen dat met dat akoestisch onderzoek samengaat. Onder meer is daarin het 'meteoraam' aangegeven waarbinnen de metingen moeten plaatsvinden. Zo mag het bij de meting niet harder waaien dan 2 meter per seconde (te meten op 10 meter hoogte) omdat anders teveel storing van de omgeving wordt meegemeten.

Het probleem is dat het geluid van windmolens door de wind zelf wordt opgewekt en gewoonlijk pas hinderlijk wordt als het veel harder waait dan die 2 meter per seconde (windkracht 2: 'flauwe koelte'). In feite verhindert de wet de hinder vast te stellen.

In de praktijk werd het lawaai van de molens wel degelijk bij hoge windsnelheid gemeten en kwantificeerde men het aandeel omgevingslawaai in de meting door een aparte meting te verrichten bij stilgezette molen. Onderzoeksbureau Ecofys in Utrecht heeft aangetoond dat het ook anders kan. Ecofys meet het lawaai met twee microfoons die met een tussenruimte van anderhalve meter zeer secuur op een lijn met de geluidsbron achter elkaar zijn geplaatst (op een afstand van enige tientallen meters van die bron). Een geluidsgolf van de te onderzoeken bron die op de eerste (voorste) microfoon valt arriveert een fractie van een seconde later in de tweede microfoon. Door het elektrische signaal van de eerste microfoon langs elektronische weg voldoende op te houden is het mogelijk een maximale correlatie tussen beide signalen aan te brengen. Bij de gekozen vertraging zullen de microfoonsignalen van het omgevingslawaai doorgaans niet gecorreleerd zijn. Alle toevallige fluctuaties door vlagerige wind en voorbij zoevende auto's vallen in de wiskundige bewerking weg.

De nieuwe meetmethode is in de praktijk getest en gaf, schrijft Ecofys, uitstekende resultaten. Het ministerie van VROM heeft al mondeling toegezegd de meetmethode toe te staan voor hinderwet-metingen.