Maij had liever zelf NS-tarieven gepresenteerd

DEN HAAG, 5 okt. Minister Maij-Weggen (verkeer) vindt dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen de vorige week aangekondigde tariefsverhogingen hoogst ongelukkig heeft gepresenteerd. 'In het vervolg zou ik die presentatie liever zelf doen', zei de minister gisteren in de Tweede Kamer.

Volgens de minister die slechts globaal over de verschillende tariefsverhogingen wilde spreken en daarover van geen 'gemillimeter' wenste te horen, was de de NS-directie nog veel sterkere verhogingen van plan. Omdat Maij-Weggen daar niet mee akkoord ging, kwamen de NS uiteindelijk (met door de minister goedgekeurde) voorstellen om de tarieven in sommige gevallen met zeven tot tien procent op te schroeven. Die voorstellen waren volgens Maij-Weggenniet onredelijk. Maar er moest wel, zo had ze de NS-directie volgens haar gezegd, 'een goed verhaal' bij worden geleverd, wat echter niet gelukt is. 'Mij restte toen niets anders dan flink gas terug te nemen en olie op te golven te gooien', zei de minister in haar verklaring waarom zij de tariefsvoorstellen begin deze week nog heeft bijgesteld door te besluiten dat de verhoging van de tarieven voor reizen tijdens de spits tot maximaal 6 procent beperkt worden. Bij de NS bestaat enige verbazingover de uitlatingen van de minister. 'Wij menen een evenwichtige presentatie te hebben gegeven van de voors en tegens van de verschillende tariefswijzigingen', zegt hoofd voorlichting D. Dragstra. Hij wijst er op dat een voorlichter van het ministerie bij de presentatie aanwezig was en dat tevoren overeenstemming was bereikt over de informatie.

Zowel de NS als de regeringsfracties CDA en PvdA stemmen overigens in met de bijstelling van de tariefswijzigingen. PvdA-woordvoerder Castricum sprak over 'het enig haalbare', CDA-woordvoerder Reitsma noemde het tarievenpakket 'een goede mix', dat spoort met het beleid het autogebruik in de komende jaren terug te dringen en het openbaar vervoer te bevorderen. De tariefsverhogingen moeten volgens Reitsma dan wel gelijk oplopen met met mogelijke verbetering van de kwaliteit en de capaciteit bij de NS. Castricum waarschuwde er echter voor al te veel geloof te hechten aan de belofte van de NS dat er in 1992 voor iedereen voldoende zitplaatsen in de trein zullen zijn. De fracties van Groen Links, de VVDen van D66 bleven fel tegen de verhogingen van de treinkaartjes en abonnementen. Lankhorst (Groen Links) meende dat tariefsverhogingen die op gemiddeld vijf procent uitkomen en ver boven de stijging van de kosten van levensonderhoud (2,5 procent) uitgaan, er niets aan bijdragen dat een trendbreuk in het verkeers- en vervoersbeleid wordt bereikt. Mevrouw Jorritsma (VVD) die er heel blij over was dat de minister zich zo snel gedwongen voelde om de NS-tariefsplannen bij te stellen, en Wolfensperger (D66) die op de slechte verstandhouding tussen de minister en de NS-directie wees, keerden zich vooral tegen het feit dat niet alle treinkaarten 3,5 procent om hoog gaan, maar dat uitgerekend in de spitsuren het woon-werkverkeer per trein zoveel duurder wordt. Volgens Jorritsma is dat dit eenvoudigweg niet te verkopen omdat de kwaliteit van het treinvervoer in de spitsuren veel slechter is dan in de dal-uren. De minister toonde zich 'een beetje boos' over deze uitlatingen. Naar haar mening is aan een differentiatie van tariefsverhogingen niet te ontkomen omdat er anders een structureel gat van 15 miljoen gulden in de begroting zou vallen. Volgens Maij-Weggen is er in de spitstijden sprake van een 'autonome stijging' van het aantal treinreizigers. Zouden die in het tariefbeleid van de NS worden ontzien dan zouden de Spoorwegen daardoor in nog ernstiger capaciteitsproblemen komen en zouden de reizers naar de mening van de minister, de trein uitgejaagd worden.