Belangengroepen uiten scherpe kritiek op wet dierechtshulpregelt

DEN HAAG, 3 okt. Het concept-voorstel voor een nieuwe Wet op de rechtsbijstand is door de belangenorganisaties die om advies is gevraagdzeer kritisch ontvangen

De wet belemmert de toegang tot de rechter voor de lagere inkomensgroepen. Dat zegt de Landelijke organisatie bureaus voorrechtshulp (LOB) in een reactie op het gisteren door minister Hirsch Ballin (justitie) gepresenteerde voorstel.

Om de vergoedingen aan advocaten die rechtshulp verschaffen met 25 procent te kunnen verhogen, is het ministerie van plan de kosten vandeze operatie 50 miljoen gulden te financieren door een verhoging van de eigen bijdrage van rechtzoekenden. Volgens het LOB stijgt hierdoor de eigen bijdrage voor rechtsbijstand in procedures voorgezinnen met een minimuminkomen met 20 procent van 50 naar 60 gulden. Voor inkomens tussen de 1.600 en 1.850 gulden moet in plaats van 60 gulden meer dan 200 gulden worden betaald. Bij alleenstaaandenis het effect nog sterker. Bij een netto inkomen van 2.235 moet de advocaat geheel zelf worden betaald, aldus het LOB.

De plannen tot oprichting van een rechtshulpinspectie die steekproefsgewijs het werk van bureaus voor rechtshulp en declaraties van advocaten moet gaan controleren en ook de kwaliteit van het werk zal toetsen noemt het LOB 'buiten alle proporties'. Controle op kwaliteit kan beter via het eigen tuchtrecht worden geregeld, aldus het LOB.

Ook de Orde van Advocaten is het op bijna alle punten oneens met het wetsvoorstel. Het beginsel van vrije advocatenkeuze blijft principieel wel overeind maar zal door het voorgestelde systeem van contractsadvocatuur waarbij met advocatenkantoren overeenkomsten worden gesloten om tegen een vaste vergoeding in een bepaald aantal gevallen rechtshulp te verlenen slechts in uitzonderingsgevallen worden gehonoreerd, aldus de Orde.

De Vereniging van sociale advocaten noemt het wetsontwerp 'vreschrikkelijk slecht'. De verscheidene organisaties hebben nu twee maanden de tijd voor het opstellen van een definitieve reactie.

Morgen dient in Den Haag het kort geding waarin de advocaten eisen dat de toegezegde verhoging van de toevoegingen, die nu gekoppeld is aanhet inwerking treden van de nieuwe wet, onmiddellijk van kracht wordt.