OM: meer aandacht voor aanpak inbraken

DEN HAAG, 2 okt. Het aanpakken van woninginbraken wordt een van de hoofdpunten in het opsporingsbeleid van het openbaar ministerie.

Minder aandacht in de opsporing dient volgens het openbaar ministerie te worden besteed aan het meest voorkomende misdrijf: de 180.000 gevallen van autokraak per jaar. Ook verkeersovertredingen, zwartrijden en bedrijfsinbraken zullen geen prioriteit genieten bij het OM. Dit staat in het beleidsplan van het openbaar ministerie 'Strafrecht met beleid (1990-1995)' dat vanmiddag is overhandigd aan minister Hirsch Ballin (justitie).

Tien procent van de 1,1 miljoen misdrijven die jaarlijks in Nederland worden gepleegd, betreft inbraken in woningen. Hoewel het aantal inbraken de afgelopen tien jaar steeg met 73.000, daalde het ophelderingspercentage van 18 naar 12 procent. Het openbaar ministerie wil dat de politie meer aandacht aan deze misdrijven schenkt waardoor in vijf jaar het aantal opgeloste inbraken weer stijgt naar 24 procent.

Het openbaar ministerie is in beginsel van mening dat de misdrijven die particulieren en bedrijven via preventie kunnen voorkomen niet in de eerste plaats de aandacht van justitie moeten hebben. Het aantal geconstateerde verkeersovertredingen is door gebruik van roodlicht-camera's en radarapparatuur weliswaar fors gestegen maar het aantal verbalen dat hier een gevolg van is heeft zo'n overbelasting van het justitieel bedrijf veroorzaakt dat boetes nauwelijks kunnen worden geind. Justitie wil dat de politie meer via staandehouding gaat verbaliseren omdat dit een indringender effect heeft. WVC kon vanochtend geen reactie geven.

Pag.3: Vervolg/ Reactie vervoerbedrijven

Ook tegenover zwartrijders is het openbaar ministerie 'niet in staat adequaat te reageren', omdat deze overtreders hardnekkig weigeren transacties te betalen. Het OM is bovendien van mening dat het kopen van een kaartje niets anders is dan het sluiten van 'een civiele vervoersovereenkomst waarbij het strafrecht geen rol hoeft te spelen'. Openbaar-vervoerbedrijven moeten er via het aanstellen van conducteurs maar voor zorgen dat zwartrijden niet mogelijk is.

Het OM eist dat de nieuw te vormen 25 regionale politiekorpsen 40 procent van hun tijd besteden aan recherchetaken en bestrijding van de criminaliteit. Nu besteden politiekorpsen volgens het OM slechts vijftien procent van hun tijd aan handhaving van het strafrecht.

Het mede via internationale samenwerking aanpakken van de zware criminaliteit zal ook veel aandacht krijgen bij het openbaar ministerie. De internationale handel in verdovende middelen neemt in Nederland 'een centrale plaats' in. Crimineel vergaarde vermogens dreigen een steeds grotere invloed te krijgen 'op de economische ordening van de samenleving'. Het OM wijst op het gevaar dat 'criminele organisaties binnen een of meer sectoren van onze maatschappij een blijvende machtspositie veroveren'.

Het openbaar ministerie kondigt in haar beleidsplan ook aan het aantal zaken dat geseponeerd wordt verder terug te brengen. Nu wordt in zo'n 14 procent van het totaal aantal vervolgbare zaken 20.000 stuks besloten geen verdere actie te ondernemen. Dat percentage moet terug naar vijf. Een op elke drie misdrijven moet straks via het aanbieden van een transactie worden afgedaan.

Evenals in het vorige week gepresenteerde beleidsplan van het ministerie van justitie besteedt het OM aandacht aan de 'opmerkelijke' opmars van het aantal jongeren uit etnische minderheden dat met Justitie in aanraking komt. Het aantal tuchtschoolstraffen dat aan Nederlandse minderjarigen werd opgelegd daalde van 1.000 naar 600, maar steeg bij jongeren die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten van 150 in 1983 naar 400 in 1987. De gemiddelde leeftijd waarop minderjarigen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf worden veroordeeld daalt. In 1983 was 32 procent van deze jongeren tussen de 12 en 15 jaar oud, vier jaar later was 40 procent van de onvoorwaardelijk veroordeelde minderjarigen niet ouder dan 15 jaar.

De totale kosten om de in het beleidsplan voorgestelde maatregelen te treffen exclusief uitgaven voor huisvesting en automatisering worden geraamd op 55 a 80 miljoen gulden. Het streven om zo'n 10.000 gevallen van woninginbraak meer te vervolgen, betekent volgens het OM dat bij het openbaar ministerie en bij de rechterlijke macht respectievelijk 10 en 8 procent meer personeel nodig is.