MIP

De Maatschappij voor Industriele Projecten (MIP) heeft in het eerste semester van dit jaar een nettowinst behaald van fl.1,4 miljoen tegen een verlies van fl.2,3 miljoen in de eerste helft van 1989. Dit positieve resultaat is voor een belangrijk deel het gevolg van het bereikte resultaat bij afstoting van deelnemingen, namelijk fl.4,2 miljoen (eerste helft 1989: f. 6,1 miljoen negatief).

Volgens de directie zijn de rentebaten aanzienlijk toegenomen door ontvangen rente op verstrekte leningen aan participaties en overige leningen en tevens door de hoge rentestand. De totale baten bedroegen fl.14,8 miljoen tegeover vorig jaar in de eerste helft vrijwel nul.

De belangrijkste aftrekpost vormde een toevoeging aan voorzieningen van fl.10,7 miljoen. In het jaarverslag 1989 werd de verwachting uitgesproken dat het gehele boekjaar 1990 positief zou uitvallen. De directie handhaaft deze verwachting.

In de eerste helft van het jaar kwamen drie nieuwe deelnemingen tot stand waarmee ruim fl.5 miljoen was gemoeid. Deze deelnemingen zijn Tetraco (monitors voor scheepvaart en vliegvelden), Gerant (aardappelverwerking) en Prolion (procesmanagementsystemen voor akkerbouw en veeteelt).