Bonden komen terug op akkoord over WAO

ROTTERDAM, 2 okt. De vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben gisteren afstand genomen van het beginsel-akkoord dat hun onderhandelaars afgelopen weekeinde bereikten over maatregelen om de arbeidsongeschiktheid terug te dringen. De vakcentrales zijn tegen de koppeling van de werknemerspremie voor de Ziektewet aan de hoogte van het ziekteverzuim in hun bedrijf(stak).

Het voorbehoud van de vakcentrales maakt het onzeker of tijdens het vanmiddag begonnen Najaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners overeenstemming wordt bereikt over het terugdringen van de arbeidsongeschiktheid. Gisteravond is in spoedoverleg tevergeefs geprobeerd het meningsverschil te overbruggen.

Afgelopen weekeinde bereiken werkgevers en werknemers in beginsel overeenstemming over maatregelen om de toenemende arbeidsongeschiktheid te beteugelen. Deze maatregelen behelzen de invoering van financiele prikkels, de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de intensivering van de begeleiding van werknemers die ziek worden.

De maatregelen zouden ertoe moeten leiden dat het aantal arbeidsongeschikten (momenteel meer dan 860 duizend) na 1991 niet meer stijgt. Als dat niet lukt komt het kabinet met wettelijke maatregelen om bedrijven te verplichten een bepaald percentage (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in dienst te nemen (quotering). Ook verkorting van de uitkeringsduur en verlaging van de uitkering komen dan aan de orde.

In het compromis werd de mogelijkheid geopperd de Ziektewetpremie te relateren aan de hoogte van het ziekteverzuim in een bedrijf of bedrijfstak. Bedrijven met een hoog verzuim zouden dan meer premie betalen dan bedrijven met een laag verzuim. Op deze manier zou de financiele prikkel worden versterkt om het ziekteverzuim terug te dringen. Zowel in het werkgeversdeel als in het werknemersdeel (nu wettelijk maximaal 1 procent) van de premie zou dit worden doorberekend.

De bij de vakcentrales aangesloten bonden maakten gisteren grote bezwaren tegen deze vorm van premiedifferentiatie. Ze kunnen wel instemmen met differentiatie in het werkgeversdeel van de premie. De werkgever wordt dan geprikkeld tot een actief verzuimbeleid en draagt daarvan de lusten en de lasten. Ze verwerpen echter het voorstel om ook de werknemerspremie te differentieren. 'Werknemers in de onderneming beschikken niet over de mogelijkheden het verzuimbeleid te besturen', aldus CNV-bestuurder A. J. de Geus.

Als het Najaarsoverleg over terugdringing van de arbeidsongeschiktheid stukloopt zal minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid naar verwachting zijn dreigement uitvoeren om quotering en hoogte en duur van de WAO-uitkering wettelijk te regelen.

Ook over bestrijding van de werkloosheid onder etnische minderheden wordt tijdens het Najaarsoverleg gesproken. De FNV staat hierbij tegenover de werkgevers en de andere vakcentrales met het pleidooi voor concrete afspraken over het in dienst nemen van allochtonen in combinatie met invoering van de Wet gelijke arbeidskansen (verplichte registratie).