Pleidooi voor reorganisatie van pleegzorg per provincie

ROTTERDAM, 1 okt. De pleegzorg in Nederland is aan reorganisatie toe. De vele, versnipperde instellingen die nu op dit terrein opereren, moeten worden vervangen door een nieuwe instantie die per provincie de pleegzorg regelt. Dat staat in de nota 'Meer plezier in de pleegzorg' van de Federatie van Centrales voor Pleegzorg, die zaterdag aan het begin van de landelijke week voor de pleegzorg werd uitgereikt aan staatssecretaris Kosto van justitie.

De versnippering van organisaties schept onduidelijkheid, waarvan vooral de pleegouders nadeel ondervinden. Ze klagen over lange wachttijden na de aanmelding, een gebrek aan inspraak en over onduidelijkheid over selectiecriteria voor het pleegouderschap. Ze weten zelden waarom ze wel of niet zijn 'aangenomen'. Alleen door een reorganisatie kunnen volgens E. Behrend, voorzitter van de Federatie, deze klachten verminderen. Hij verwacht dan ook een toenemende belangstelling voor het pleegouderschap.

De animo voor het pleegouderschap is teruggelopen. Vorig jaar waren er 1.409 minder aanmeldingen dan in 1988. In Nederland zijn in totaal 18.000 kinderen uit huis geplaatst, waarvan voor ongeveer de helft pleeggezinnen worden gevonden. De andere kinderen komen in tehuizen terecht. Op dit moment houden meer dan tweehonderd maatschappelijke instellingen voor jeugdhulpverlening zich bezig met de plaatsing van pleegkinderen. De vijf centrales voor pleegzorg in Nederland selecteren pleegouders en bemiddelen bij de plaatsing van kinderen.

Staatssecretaris Kosto zei zaterdag de noodzaak van reorganisatie in de pleegzorg te erkennen. 'Ik heb vastgesteld dat er problemen zijn', zei hij. Volgens hem is het rapport 'een goede aanzet' voor het onderzoek van WVC en Justitie naar de inrichting van de pleegzorg.

De Nederlandse vereniging voor pleeggezinnen juicht de plannen voor reorganisatie toe. 'De huidige versnippering gaat ten koste van de jongeren voor wie pleegzorg is gewenst. Het samenbrengen van de deskundigheid die op dit moment aanwezig is, is meer dan nuttig', zei voorzitter J. C. van Vonderen zaterdag. Ook de deskundigheid van de pleegouders moet volgens hem in het beleid worden opgenomen.

De week van de pleegzorg vraagt ook aandacht voor de opvang van achthonderd allochtone kinderen voor wie jaarlijks een pleeggezin wordt gezocht. In de Randstad is nu al een op de vier uit huis geplaatste kinderen van buitenlandse afkomst. Er zijn in Nederland maar twintig allochtone pleeggezinnen, waardoor de meeste van deze kinderen bij Nederlandse gezinnen worden geplaatst.