Dwangsom bij vervuiling van milieu

DEN HAAG, 1 okt. Bedrijven die zich aan milieuvervuiling schuldig maken, kunnen sinds vorige week door middel van een dwangsom tot correctie van hun gedrag worden gedwongen. Dat blijkt uit de op 27 september in werking getreden uitbreiding van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene die de de minister van milieubeheer en andere bestuursautoriteiten de bevoegdheid geeft om van dit dwangmiddel gebruik te maken.

De dwangsom kwam tot nu toe in het milieurecht alleen voor in de Hinderwet en in de Wet bodembescherming. Met de publikatie van de uitgebreide dwangsom-mogelijkheid in het Staatsblad van 25 september kunnen nu ook andere milieuovertreders worden aangepakt. Volgens minister Alders gaat het daarbij vooral om gevallen waarin voortzetting of recidive van milieu-overtredingen wordt gevreesd en andere middelen (bedrijfssluitingen) te zwaar zouden zijn.

Als het bevoegd gezag om welke reden ook verzuimt om milieudelinquenten met een dwangsom aan te pakken kunnen burgers daar ook om vragen. De hoogte van de dwangsom moet altijd in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van de aangerichte schade, maar moet anderzijds ook zo hoog zijn dat de milieuovertreder het uit zijn hoofd laat door te gaan met vervuilende activiteiten.