Akkoord aanpak toename WAO'ers

ROTTERDAM, 1 okt. Werkgevers en werknemers zijn het dit weekeinde in beginsel eens geworden over maatregelen om de arbeidsongeschiktheid in Nederland terug te dringen. Over de aanpak van de werkloosheid onder etnische minderheden werd vanmorgen nog onderhandeld. Breekpunt vormt de eis van de vakcentrale FNV werkgevers te verplichten jaarlijks te rapporteren over hun inspanningen om allochtonen werk te bieden.

Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) wil morgen tijdens het traditionele Najaarsoverleg met werkgevers en werknemers afspraken maken over zowel de terugdringing van de arbeidsongeschiktheid als de aanpak van de werkloosheid onder etnische minderheden. Over de arbeidsongeschiktheid lijkt een centraal akkoord binnen bereik. Over de etnische minderheden is een compromis onzeker. Werkgevers en de vakcentrales CNV en MHP (middelbaar en hoger personeel) willen ernaar streven de werkloosheid onder allochtonen (nu 37 procent) in de komende drie a vier jaar te verlagen tot het gemiddelde werkloosheidsniveau. De FNV steunt dit streven, maar vindt de uitwerking te vrijblijvend.

De overeenstemming tussen werkgevers en werknemers over beteugeling van de arbeidsongeschiktheid betreft voornamelijk preventieve maatregelen. Deze zouden ertoe moeten leiden dat het aantal arbeidsongeschikten (op dit moment meer dan 860.000) na 1991 niet meer stijgt. Lukt dat niet dan komt het kabinet met wettelijke maatregelen die voorzien in de verplichting voor bedrijven om een bepaald percentage (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in dienst te hebben. Ook verkorting van de uitkeringsduur en verlaging van de uitkering komen dan aan de orde.

Pag.11: Vervolg

Het kabinet kan zich vinden in deze aanpak, maar doet al wel de adviesaanvragen voor wettelijke maatregelen de deur uit, opdat sneller kan worden ingegrepen als de vrijwillige afspraken niet leiden tot de beoogde stabilisering van het aantal arbeidsongeschikten.

De preventieve maatregelen, waarmee de sociale partners de arbeidsongeschiktheid willen terugdringen behelzen verbetering van de arbeidsomstandigheden en intensivering van de begeleiding van werknemers die ziek worden. Afgesproken is te streven naar integratie van de bedrijfsverenigingen (verantwoordelijk voor uitvoering van de ziektewet) en de gemeenschappelijke medische diensten (arbeidsongeschiktheid). Verder is overeen gekomen dat werkgevers een terugkeerplan moeten opstellen voor werknemers die langer dan drie maanden wegens ziekte afwezig zijn geweest. Werknemers die langer dan een half jaar ziek zijn moeten voortaan worden aangemeld bij de medische diensten, opdat deze instanties alsvast op zoek kunnen gaan naar aangepast werk voor het geval deze werknemers na een jaar van de ziektewet in de arbeidsongeschiktheidsverzekering zouden belanden.

Eind vorige week hing mislukking van het Najaarsoverleg in de lucht. Daarom riep minister De Vries de sociale partners vrijdagavond bijeen. Hij herhaalde het eerder vorige week geuite dreigement een mislukking te zullen 'afstraffen' met wettelijke maatregelen.

De coalitiepartners CDA en PvdA hebben in een eerste reactie positief gereageerd op het beginsel-akkoord over de aanpak van de arbeidsongeschiktheid. Het CDA ('Wij moeten de broedende kip niet soren') wil pas na het Najaarsoverleg een inhoudelijk oordeel geven.

F. Leijnse, de vice-fractievoorzitter van de PvdA, vindt dat er 'tamelijk substantiele afspraken zijn gemaakt over het indammen van de WAO'. De basis voor het instandhouden van de koppeling wordt daardoor versterkt. Leijnse: 'De betaalbaarheid van de koppeling wordt met name bepaald door het aantal uitkeringsgerechtigden en daar worden nu concrete afspraken over gemaakt.' Hij vindt het een gemiste kans dat de concepttekst geen afspraken bevat over loonmatiging in ruil voor scholing en extra arbeidsplaatsen.

De VVD is sceptisch over de bereikte afspraken. 'De voorgestelde maatregelen zijn volstrekt onvoldoende', zegt Kamerlid R. Linschoten. De Sociaal-Economische Raad en de Sociale Verzekeringsraad worden wederom in stelling gebracht om een advies te geven over de WAO-problematiek. 'Maar als er een onderwerp in Nederland is, waar de meest gedegen studies over zijn verschenen dan is het wel de WAO', aldus Linschoten.