VS: versimpel toegang tot IMF-fondsen voor getroffenen Golfcrisis

WASHINGTON, 27 sept. Naast een politiek en een militair front moet er nu ook een 'economisch front' worden opgebouwd in de Golf. Dat zei de Amerikaanse minister van financien, Brady, gisteren in zijn toespraak voor de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank. Brady zei dat landen die ernstig door de Golfcrisis zijn getroffen, gemakkelijker toegang moeten krijgen tot de middelen van het IMF. Het IMF zou ook leningen moeten verstrekken ter compensatie van hogere olieprijzen en voor de aanleg van pijpleidingen.

De Wereldbank moet volgens de Amerikaanse minister onmiddellijk leningen verstrekken voor de opvang van vluchtelingen en goedgekeurde leningen voor de Golfregio versneld uitbetalen. Gisteren kwam in Washinton ook voor de eerste keer een speciale werkgroep bijeen die de hulp aan frontlijnstaten moet coordineren. De industrielanden, aangevuld met Zuid-Korea en de Golfstaten, zijn eensgezind over een snelle verstrekking van tijdelijke noodhulp aan de frontlijnstaten die direct worden getroffen door de Golfcrisis. De hulp zal niet aan economische voorwaarden worden gebonden. Nog geen afspraken zijn gemaakt over de exacte omvang van de hulp en over de vraag of deze uitsluitend zal worden verstrekt aan Egypte, Jordanie en Turkije of eveneens aan Zuidaziatische landen die de inkomsten derven van gevluchte gastarbeiders uit de Golfregio. Op 12 oktober zal de coordinatiegroep hierover beslissen tijdens een nieuwe vergadering in Washington. Volgens de Nederlandse thesaurier-generaal van financien, Cees Maas, heeft nog geen enkel land zich tot een bepaald bedrag aan hulp gecommitteerd. 'Het ging om een bijeenkomst die in allerijl bijeen is geroepen, omdat we hier toch allemaal in Washington waren. Er bestond eenstemmigheid over het doel van de groep. Dat is een politieke daad richting Hussein.' Het IMF en de Wereldbank zullen in de coordinatiegroep een technisch- adviserende rol krijgen. Daarnaast zullen beide instellingen versneld eigen leningen aan de frontlijnstaten verstrekken waarbij de gebruikelijke voorwaarden voor economische aanpassing van kracht blijven.