Nagenoeg failliet Text Lite verdwijnt van de beurs

AMSTERDAM, 27 sept. Een schadeclaim van meer dan een miljoen gulden onder het hoofdje 'debiteuren' op de balans. Op zijn gunstigst is dat alles wat de gebroeders Hommel als de voormalige directie achterlaten in het elektronica-bedrijfje Text Lite.

Text Lite, zo werd gisteren op de aandeelhoudersvergadering duidelijk gemaakt, is nagenoeg failliet en verdwijnt van de beurs.

Een grotere opeenstapeling van rampen die gisteren aan de aandeelhouders werd gepresenteerd, was nauwelijks denkbaar. De eind juni aangetreden directeur van Text Lite, E. Burgmans, en de tezelfdertijd aangetreden commissaris A. Coers wonden er geen doekjes om. 'Het bedrijf is levensvatbaar, maar de situatie is uiterst precair', meende Burgmans, die bij zijn aantreden een 'volkomen chaos' aantrof. 'Als er de komende dagen geen oplossing van de problemen komt is de continuiteit niet langer gewaarborgd', aldus Coers.

De problemen waarmee Text Lite kampt lijken schier onoplosbaar: het werkkapitaal is tot vrijwel nul gereduceerd, op de voorraden van het bedrijf is beslag gelegd en een jaarrekening kan niet worden opgemaakt omdat niet duidelijk is of bij de waardering van het bedrijf al of niet moet worden uitgegaan van een grote opheffingsuitverkoop van de de bezittingen. Dat laatste was er weer de oorzaak van dat er geen bedrijfslid van de Amsterdamse effectenbeurs zijn vingers aan Text Lite wil branden.

Ondermeer om die reden haalt de beurs Text Lite (ooit geintroduceerd door Kempen en Co) met ingang van 10 oktober uit de notering. Het fondsenregelement vereist de begeleiding door een beurslid. Het lid (bank of commissionair) kan dan door de Vereniging voor de Effectenhandel worden aangesproken indien de onderneming beleggers onvoldoende informeert. De Vereniging kan het lid via het eigen ledenregelement aanpakken, indien het lid zich niet aan afspraken houdt.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Vereniging de noteringsovereenkomst met een beursfonds verbreekt. De beurs liet gisteren voorafgaande aan de aandeelhoudersvergadering weten dat de overeenkomst met TextLite, dat reeds eind vorig jaar naar het strafhoekje van de beurs was verbannen, wordt opgezegd.

Aandelen Text Lite kunnen nog wel worden verhandeld. Dat gebeurt dan 'over-the-counter' en niet meer onder verantwoordelijkheid van het beursbestuur. Dat laatste bleek gisteren overigens voor de aandeelhouders kennelijk geen reden voor ongerustheid.

A. F. H. van Wasbeek, de voorzitter van de raad van commissarissen, repte gisteren van 'het bijna meest gerenommeerde lid van Nederland', dat aanvankelijk nog wel bereid zou zijn geweest zijn vertrouwen aan Text Lite te geven, maar afhaakte toen de jaargegevens over 1989 steeds maar niet boven tafel kwamen. Een vicieuze cirkel, aldus de registeracountant Van Wasbeek, want de jaargegevens kunnen pas worden opgemaakt als duidelijk is of Text Lite het redt. En dat hangt weer af van de herstructurering van de financiering van de onderneming. Daar zal ook van afhangen of Text Lite uberhaupt nog wel een controlerend acountant kan bekostigen, aangezien deze nog wat te goed heeft van de onderneming en alleen nog op vooruitbetaling werkt.

De herfinanciering hangt mede af van de bereidheid van huisbankier Van Lanschot om een vordering van 16,5 miljoen gulden om te zetten in aandelen in de onderneming. Daarnaast heeft TextLite een kleine drie miljoen gulden aan werkkapitaal nodig, zo maakte Van Wasbeek duidelijk.

De snelste manier om deze herstructurering te bereiken was de absolute volmacht van de aandeelhouders aan de commissarissen desnoods alle nog niet uitgegeven aandelen (4 miljoen op een totaal van 10 miljoen) onderhands te plaatsen tegen een naar eigen goeddunken vast te stellen uitgifte-prijs. Een blanco cheque, aangezien de vergadering verder niet werd ingelicht over de mogelijke plannen voor deze herstructurering.

Dat was wat veel van het goede, zo bleek uit de reacties ter zitting. De aaneenschakeling van niet nagekomen beloften en op niets gebaseerde verwachtingen uit het verleden lag de meeste aandeelhouders nog vers in het geheugen. En al is nu het grootste deel van het Text Lite-bestuur vervangen, de positie van president-commissaris Van Wasbeek bleek niet geheel onomstreden.

Waren de laatst bekende, sterk geflatteerde cijfers over het halfjaar 1989 immers niet na het aantreden van Van Wasbeek nu ruim een jaar geleden bekendgemaakt? En bezwoor de president-commissaris tijdens de vorige jaarvergadering niet dat een joint venture met bijbehorende financiering praktisch rond was? Van dat laatste is helemaal niets terechtgekomen, en al was een en ander volgens Van Wasbeek zeker niet aan hem te danken, het wantrouwen bleef.

De aandeelhouders stemden het plan gisteren af, maar waren wel bereid akkoord te gaan met de plaatsing van nieuwe aandelen middels een claim-emissie als alternatief. Daar heeft Text Lite echter weinig aan, zo liet Van Wasbeek doorschemeren. Nog afgezien van de kans van slagen is een dergelijke plaatsing van aandelen waarbij de bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht krijgen een dure en tijdrovende aangelegenheid die Text Lite zich niet meer kan veroorloven. Een situatie die een omzetting van de schuld van huisbankier Van Lanschot er niet eenvoudiger op maakt.

Wie echter had verwacht dat bestuur en commissarissen na de stemming het bijltje er bij neer zouden gooien kwam bedrogen uit. Al voor de vergadering was duidelijk dat een groep grootaandeelhouders, ter vergadering aanwezig met ongeveer 10 procent van het aandelenkapitaal, wel bereid was aan een toekomstige onderhandse plaatsing van aandelen mee te werken, mits de plannen duidelijk zijn. Samen met het grote pakket dat nog steeds wordt vertegenwoordigd door het commissiehuis Prudential Bache geeft dat de garantie dat een redelijk snelle herfinanciering mogelijk is, aldus Van Wasbeek.

De vergadering werd gisteren voorts door bestuur en commissarissen benut om volledig afstand te nemen van het beleid van hun voorgangers. 'De verwijten dat men in het verleden veel te optimistisch is geweest, onderschrijf ik', aldus de nieuwe commissaris Coers.

Coers, ondermeer president-commissaris van de Staten Bank en door de Bache-groep verzocht bij Text Lite orde op zaken te stellen, sprak desgevraagd zijn verwondering uit over de situatie die hij bij Text Lite had aangetroffen. Een pederduur pand in Amsterdam Zuid-Oost (huur 500.000 gulden per jaar) dat voor de helft leeg stond. En een rekening-courant alsmede een rekening van American Express waar de gebroeders Hommel gezamenlijk voor 'bedragen met zes cijfers' uit hadden geput. 'De heren zijn niet zonder reden zonder het vragen van een gouden handdruk heengegaan', aldus Coers. Een jurist bekijkt nog de mogelijkheid om het geld terug te halen. Maar over het succes van deze poging toonde de commissaris zich sceptisch. 'Het zijn net alen in een pot met groene zeep.'

    • Onze Steven Adolf