Justitie wil hardere aanpak allochtonen

DEN HAAG, 26 sept. Minister Hirsch Ballin (justitie) wil een hardere aanpak van etnische minderheden die problemen veroorzaken. Bovendien zal bij de vreemdelingendiensten meer ruimte worden geschapen om op grotere schaal en meer gericht controles uit te oefenen op illegale vreemdelingen.

Verder zal strenger worden gecontroleerd of allochtone minderjarigen wel aan de leerplicht voldoen en of minderheden de gelijke positie van de vrouw respecteren.

Dit blijkt uit het beleidsplan 'Recht in beweging' 1990 1994, dat Justitie morgen naar de Tweede Kamer zal sturen. De aanpak van etnische minderheden en vreemdelingen wordt naast de aandacht voor zware criminaliteit en milieucriminaliteit een hoofdpunt van beleid.

In de nota spreekt Hirsch Ballin zijn zorg uit over de gebrekkige integratie van minderheden en het steeds stijgende aantal kinderen van migranten dat 'ontspoort'. Het niet respecteren van het juridische gelijkheidsbeginsel door allochtonen en het optreden tegen de toenemende discriminatie van en onder minderheden 'zal steeds meer inspanningen vergen van politie en justitie'.

Het ministerie voorziet 'op grote schaal problemen' met kinderen van migranten die zich 'enerzijds onttrekken aan de invloedssfeer van de in hun kring geldende moraal en zich anderzijds ook weinig gelegen laten liggen aan het Nederlandse recht'. Van de minderjarigen die met de politie in aanraking komen, behoort 25 procent tot een etnische minderheid, aldus Justitie.

'Bijzonder zorgelijk' noemt het departement de positie van met name Marokkaanse jongeren 'onder meer blijkend uit hoge criminaliteitscijfers'. Zij plegen bovendien 'relatief ernstige delicten'. Volwassen minderheden noemt het ministerie 'een risicogroep voor gokverslaving'.

In het beleidsplan wordt een wetsvoorstel voor een nieuwe landelijke kinderbeschermingsmaatregel 'Hulp en steun' aangekondigd. Die maatregel stelt de kinderrechter in staat vertrouwenspersonen aan te stellen die intensieve begeleiding zullen geven aan jongeren tussen 16 en 18 jaar 'die problemen hebben met hun integratie in de maatschappij'.

Justitie wil bij de handhaving van wettelijke normen nadrukkelijk 'met gelijke maat' meten. 'Gebeurt dit niet dan zal de geloofwaardigheid van de rechtshandhaving in de ogen van autochtone Nederlanders ernstig worden aangetast'.

Pag.2: Vervolg/ Actiepunten /Analyse

    • Marcel Haenen