PvdA wil loonmatiging fiscaal stimuleren

DEN HAAG, 25 sept. De PvdA-fractieleden F. Leijnse en W. Vermeend willen loonmatiging bevorderen door het kabinet een nieuw instrument in handen geven om CAO's die 'blijk geven van een maatschappelijke verantwoordelijkheid' te belonen. Achteraf moet het kabinet beoordelen of de contractloonstijging beheerst is geweest. Kern van het voorstel is dat bedrijven waar een matige loonontwikkeling is afgesproken, minimaal een procent van de loonsom als fiscale reserve op de balans mogen zetten. 'Het is een loonreserve die al vast op de fiscale bedrijfswinst in mindering kan worden gebracht', aldus Vermeend. Hij verwijst naar uitlatingen van FNV-voorzitter Stekelenburg die een procent van de loonruimte voor 'goede doelen' wil bestemmen. Het idee past volgens Vermeend in de bestaande fiscale systematiek, waarbij voor nog te maken kosten reserves kunnen worden gevormd. 'Het zal daarom ook werkgevers bijzonder aanspreken', aldus Vermeend.

De reserve kan in de ogen van Leijnse en Vermeend worden gebruikt voor onder meer scholing, het in dienst nemen van (her)intredende vrouwen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en etnische minderheden. Vermeend: 'Ook is denkbaar dat de reserve als een buffer of conjunctuurreserve wordt aangehouden met het oog op de toegenomen economische onzekerheid.'

De omvang van de reserve moet volgens de PvdA'ers varieren, afhankelijk van de loonruimte per bedrijf of bedrijfstak. Werkgevers en werknemers moeten hierover op decentraal niveau afspraken maken.

De PvdA'ers zien nog een tweede vorm van 'beloning'. In de betreffende bedrijven of bedrijfstakken mag gebruik worden gemaakt van een fiscaal aantrekkelijke winstdelingsregeling. Uitgangspunt is het reeds ingediende initiatief-wetsvoorstel van Vermeend. De Kamerleden zien grote voordelen in hun voorstel. Per bedrijf of bedrijfstak kan 'maatwerk' worden geleverd. Bovendien geeft de vorming van een reserve de sociale partners in de bedrijven nog even de tijd om over de besteding na te denken.

De PvdA-Kamerleden staan sympathiek tegenover de ideeen van de vakcentrale FNV decentraal tot arbeidsduurverkorting te komen. Volgens het FNV kunnen zo bij een afzwakkende economische groei toch extra arbeidsplaatsen worden gecreerd. Leijnse ('een eervol doel') en Vermeend wijzen wel op de problemen in een aantal bedrijfstakken. Vermeend: 'Veel bedrijven worden al geconfronteerd met vacatures die ze moeilijk kunnen invullen. Er is een toenemende discrepantie tussen de scholing van werklozen en de aard van de vacatures. Arbeidsduurverkorting zou de problemen dan alleen maar vergroten.'

Hij wijst bovendien op de Europese statistieken. 'In Nederland en West-Duitsland wordt het kortst gewerkt. De boodschap van die statistieken is misschien wel dat we meer moeten werken om op de geintegreerde Europese markt bij te blijven. Al is de arbeidsproduktiviteit door de hoge arbeidsongeschiktheid hoger dan elders.' De aanpak van de arbeidsongeschiktheid staat hoog op de agenda van het Najaarsoverleg. Leijnse en Vermeend zien niets in een door de FNV bepleite verplichting voor werkgevers een minimaal percentage gehandicapten op de loonlijnst te hebben. 'Het werkt verstarrend, als je dat centraal oplegt', aldus Leijnse. De PvdA'ers staan achter de aanbevelingen die een tripartite commissie (overheid, werkgevers, werknemers) afgelopen zomer deed. Leijnse: 'Via een bonus/malus systeem beloon je de werkgever die een arbeidsongeschikte in dienst neemt of houdt. Vanuit die bedrijfseconomische invalshoek lever je een bijdrage aan een maatschappelijk probleem.' De PvdA'ers zijn niet pessimistisch over de uitkomst van volgende week te houden het Najaarsoverleg, ondanks de sombere uitlatingen van direct betrokkenen. 'Het is het bekende tromgeroffel', zegt vice-fractievoorzitter Leijnse. 'We moeten ook geen overspannen verwachtingen creeren. Het gaat om aanbevelingen. Die kunnen een belangrijke gidsfunctie vervullen.'

    • Cees Banning
    • Hans Buddingh'