Kabinet wil economische tussenbalans

DEN HAAG, 22 sept. Het kabinet heeft gisteren de Sociaal-Economische Raad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, gevraagd om een advies uit te brengen over het sociaal economisch beleid op de middellange termijn (1991-1995). In het voorjaar van 1991 wil het kabinet een tussenbalans ('mid-term-review') opmaken waarbij de effecten van onder meer de Golfcrisis, de hogere kosten van de Duitse eenwording, en de economische problemen in de Verenigde Staten voor de Nederlandse economie worden geinventariseerd. Naast deze thema's zou het Ser-advies aandacht moeten besteden aan: belastingheffing; hoe kan het kabinet de Nederlandse belastingtarieven meer in overeenstemming brengen met de andere EG-landen; concurrentiepositie; wat voor beleid moet de overheid voeren om de concurrentiepositie te verbeteren en het vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken; arbeidsparticipatie; de knelpunten op de arbeidsmarkt (een hoge werkloosheid versus veel vacatures) en de verwachte demografische ontwikkeling (ontgroening en vergrijzing) nopen tot een arbeidsmarktbeleid waarbij de participatiegraad van vrouwen wordt verhoogd. Langs welke wegen kan de overheid de participatie van vrouwen in het betaalde arbeidsproces bevorderen.

Het kabinet heeft de SER gevraagd het advies voor de mid-term-review uit te brengen.