Dioxinegehalte in koeiemelk bij vuilverbranding onder denorm

LEEUWARDEN, 22 sept. - Het dioxinegehalte in de melk van koeien in de omgeving van de in juli gesloten vuilverbrandingsinstallatie in Leeuwarden ligt ver beneden de norm.

Ook in het gebied rond de Hoogovens en in de Bommelerwaard blijven ruim beneden de norm van 6 picogram per gram melkvet. Dit blijkt uit een afgerond onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM). De melkmonsters van vee van acht boeren rond de vuiloven in Leeuwarden blijken een dioxinegehalte te bevatten van tussen de 1,0 en 2,4 picogram per gram melkvet. Volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM bevestigt de uitkomst de resultaten van een onderzoek in augustus vorig jaar. Ook toen lag de dioxineconcentratie al beneden de norm. Het melkonderzoek zal dan ook worden beeindigd.

De afvalverbrandingsinstallatie (avi) in Leeuwarden werd in juli gesloten nadat de uitstoot van dioxine ver boven de norm lag. Inmiddels zijn de resultaten ook bekend van het door de zuivelcooperatie Noord-Nederland (Frico- Domo) zelf uitgevoerde onderzoek. De cijfers zijn volgens woordvoerder T. Brouwers van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ vergelijkbaar met die van het RIVM. Noord-Nederland liet in een geheim gehouden laboratorium eigen melkmonsters van de 40 boeren onderzoeken om 'de ongerustheid bij de consument weg te nemen', aldus Brouwers.

De zuivelcooperatie laat de melk van 40 boeren in de onmiddellijke omgeving van de vuilverbrander met ingang van vandaag niet meer apart verwerken. Kort na de sluiting van de afvalverbrandingsinstallatie werd daartoe besloten. De tot boter en magere melkpoeder verwerkte melk wordt weer in de verkoop gebracht.

De dioxine-gehalten in de melk afkomstig uit het gebied rond Hoogovens varieren van 0,8 tot 1,4 picogram per gram melkvet, ruim onder de grens van 6 picogram. Dit bevestigt de eerdere voorspelling dat een overschrijding van de norm niet waarschijnlijk was, aldus het ministerie van Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en milieu.

In de Bommelerwaard heeft melkonderzoek plaatsgevonden in vervolg op eerder onderzoek naar de gevolgen van bestrijdingsmiddelen in de champignonteelt. Ook hier ligt het dioxine-gehalte in de melk beduidend onder de norm (tussen 1,3 en 2,7 picogram), zodat ook hier het melkonderzoek zal worden gestopt.