Minister wil meer samenhang tussen collecties musea

DEN HAAG, 21 sept. Minister d'Ancona van WVC wil dat de Nederlanse musea 'een collectiebeleid op macro-niveau' voeren. Daartoe kan het nodig zijn dat musea onderling delen van hun collecties ruilen. Dit staat in de ontwerpnota 'Kiezen voor kwaliteit, over de toegankelijkheid en het behoud van het museale erfgoed' die gisteren aan de Raad voor het Cultuurbeheer is gestuurd.

Het principe van de selectie speelt een essentiele rol in deze nota. 'De groei van het culturele erfgoed, en van de museale collecties in het bijzonder, kan de kwaliteit van collecties en van de museale taakuitoefening nadeling beinvloeden, ' aldus de nota. 'Om dit te voorkomen in selectie van hetgeen wel en niet bewaard wordt, onontkoombaar.'

Door te ruilen kan een museum meer lijn in de eigen collectie brengen. Pas als ruilen en lenen niet mogelijk zijn zou verkoop van eigen bezit aan de orde zijn.

Uit de nota blijkt dat WVC van de rijksmusea wil eisen, dat zij een collectieplan opstellen. Anders zullen zij geen aanspraak kunnen maken op extra geld van WVC voor conservering van de collectie.

D'Ancona wil meer greep krijgen op het gehele museumbestel, in de nota genoemd 'de kwaliteit en de pluriformiteit van het totale museale aanbod in ons land'.

De minister heeft weliswaar een 'specifieke verantwoordelijkheid' voor de rijkscollecties, maar het onderscheid tussen rijks- en niet-rijksinstellingen moet minder streng worden. Daardoor kunnen niet-rijksmusea die met goede voorstellen komen, meer gebruik maken van bepaalde subsidies.

In het museumbeleid, net als in andere sectoren van het openbaar bestuur, moet de rijksoverheid zich volgens de minister meer bezighouden met de hoofdlijnen, en de uitvoering aan de zelfstandige instellingen overlaten. Deze nota gaat overigens niet verder in op de verzelfstandiging van de rijksmusea; daarover stuurt de minister dit najaar aparte rapporten naar de Tweede Kamer. De Nederlandse musea moeten zich meer inspannen om een groter publiek binnen te halen, vindt de PvdA-minister. 'Het museale beleid is erop gericht, ' schrijft zij, 'deelname van groepen burgers juist ook diegenen die traditioneel weinig een museum betreden te stimuleren.'

Het publieksbeleid wil zij tot een verplicht onderdeel maken van de beleidsplannen voor de rijksmusea.

Al snel na haar aantreden heeft d'Ancona aangekondigd dat er voor de musea veertig miljoen gulden extra zou komen. In het eerste deel van het Deltaplan voor het cultuurbehoud, dat deze zomer naar de Tweede Kamer is gegaan, verlangde de minister dat de Nederlandse musea hun collecties zouden inventariseren.