Brinkman en Woltgens denken anders over taakregeringsfractie

DEN HAAG, 21 sept. De fractievoorzitters Brinkman en Woltgens van de coalitiepartijen CDA en PvdA gaven gisteravond in het debat naar aanleiding van het aftreden van minister Braks van landbouw, natuurbeheer en visserij hun opvattingen over dualisme en parlementaire democratie. Daaruit bleek dat de twee verschillend denken over de taak van een regeringsfractie.

PvdA-fractievoorzitter Woltgens zei in zijn tweede termijn wat volgens hem 'de esentiele kenmerken van de parlementaire democratie' zijn. 'Het parlement is er om de regering te controleren. Dat geldt natuurlijk geheel en ongeacht de vraag of je regeringspartij bent of dat je niet regeringspartij bent. (...) Als een parlement om andere redenen dan die welke met deze parlementaire taak te maken hebben, zou falen in het uitoefenen van de taak die het als volksvertegenwoordiging heeft opgedragen gekregen, dan faalt de democratie op dat moment. (...) 'Als een fractie, bijvoorbeeld de onze, in de uitoefening van die parlementaire taak als volksvertegenwoordiger tot de conclusie komt dat het vertrouwen in een bewindsman moet worden opgezegd en daarin niet alleen staat, dan is er naar mijn mening iets aan de hand dat het noodzakelijk maakt dat de volksvertegenwoordiging haar meest essentiele taak verricht. Wij mogen nooit terecht komen in een situatie waarin wij ons, bijvoorbeeld ter wille van het doorzetten van de sociale vernieuwing die mij vreselijk ter harte gaat of ter wille van het handhaven van de koppeling die mij vreselijk ter harte gaat, ooit gedwongen zouden voelen een falende bewindsman te handhaven. Dat kan nooit en te nimmer gebeuren.' Woltgens reageerde op uitlatingen van CDA-fractievoorzitter Brinkman die in zijn eerste termijn van het debat zei dat het 'het goede recht is van elke fractie hier om er eigen opvattingen omtrent politieke zuiverheid op na te houden', maar daar direct 'onze opvattingen inzake dualisme en gezonde coalitieverhoudingen' aan toevoegde. Brinkman: 'Natuurlijk mogen en moeten partijen in dit huis vrij zijn voor hen belangrijke punten te scoren. Daar mag niet steeds een juk van coalitiedwang overheen worden gelegd. (...) 'Bij regeringsdeelname behoort tegelijk een verantwoordelijkheid om met regelmaat lastige boodschappen te brengen aan volk en eigen achterban, ook als die boodschap compromissen bevat of punten die anders zouden klinken of vroeger anders hebben geklonken. Dat moge even wennen zijn, maar het behoort wel tot de goede bestuurlijke gebruiken in dit land. Als dat gebruik zou worden verruild voor het zoeken naar wisselende meerderheden in dit huis om voor elk der partijen belangrijke punten binnen te halen, zou dunkt ons een wezenlijk ander gebruik worden ingevoerd, dat onmiskenbaar de stabiliteit van elke coalitie zou ondermijnen.'