Werkloosheid is afgelopen zomer licht gestegen

DEN HAAG, 20 sept. De werkloosheid is in de periode juni-augustus met gemiddeld 8000 personen gestegen tot 343.000 personen. In vergelijking met de overeenkomstige periode vorig jaar is de werkloosheid met 49.000 personen gedaald. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De cijfers zijn gebaseerd op tellingen bij de arbeidsbureaus en de enquete beroepsbevolking. De gevens zijn niet voor seizoenen gecorrigeerd.

In de periode juli-augustus waren er gemiddeld 205.000 mannen en 139.000 vrouwen werkloos. Ten opzichte van vorig jaar is de verhouding werkloze mannen en vrouwen als percentage van het totaal ongeveer gelijk gebleven.

Het aantal werklozen ouder dan 35 jaar bleef, uitgedrukt in absolute cijfers, nagenoeg gelijk. Deze groep vormt de 'harde kern' van de langdurig werklozen.