Minister wijst huwelijk van homoseksuelen af

DEN HAAG, 20 sept. Minister Hirsch Ballin (justitie) is niet van plan het familierecht zo te wijzigen dat ook homoseksuelen een huwelijk kunnen sluiten. Maar volgens de minister is er bij notariele akte (met name bij erfrechtelijke kwesties) meer mogelijk dan de meeste mensen beseffen.

Hirsch Ballin zei dit gisteren bij de installatie van de adviesgroep bestrijding anti-homoseksueel gedrag. De adviesgroep heeft, zoals de naam al zegt, tot taak voorstellen te doen ter voorkoming en bestrijding van tegen homoseksuelen gericht gedrag. Het gaat daarbij onder meer om discriminatie, mishandeling en beroving.

De adviesgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende departementen en belangenorganisaties en staat onder leiding van mr. A. J. T. M. Franken, advocaat-generaal bij het Hof in Den Bosch. Franken kondigde aan, dat de adviesgroep zich zal buigen over het idee om een wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten onder de daders van anti-homoseksueel geweld.

Zij wees erop dat er wel het nodige bekend is over de slachtoffers van dit geweld, maar dat er nog nooit onderzoek is verricht naar de plegers ervan. De adviesgroep zal zich verder bezighouden met het in kaart brengen van de omvang van het probleem. 'Het is op dit moment niet goed in aantallen uit te drukken, maar duidelijk is wel dat het een gigantisch probleem is', aldus Franken.

De adviesgroep zal ook voorstellen doen ter verbetering van de slachtofferhulp. Discriminatie door de overheid in wet- en regelgeving valt niet onder de taakopdracht aan de adviesgroep. Het is de bedoeling dat de adviezen eind 1991 gereed zijn. (ANP)