Decentraal overleg ambtenarensalarissen

ROTTERDAM, 20 sept. Minister Dales (binnenlandse zaken) komt voor half oktober met een notitie over een 'decentraal en marktconform' overlegstelsel voor het overheidspersoneel.

Dinsdag zei koningin Beatrix in de Troonrede dat de regering 'vastbesloten [is] verder te gaan op de weg naar decentralisatie en marktconforme arbeidsverhoudingen'.

Na afloop van het reguliere ambtenarenoverleg kondigde Dales' topambtenaar personeelsbeleid H. Pont gisteren de notitie aan. 'We gaan voort op de weg die de koningin is ingeslagen.' Eerder deze week lanceerde de ambtenarenbond AbvaKabo het plan de overheid op te delen in acht 'bedrijfstakken' (rijk, gemeenten, provincies, lager en voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, defensie, politie en waterschappen) en voor de ambtenaren in elk van deze sectoren aparte collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Op die manier zou meer rekening gehouden kunnen worden met de bijzondere omstandigheden in de verschillende sectoren, aldus de bond. Dit stelsel zou in de plaats moeten komen van het centrale ambtenarenoverleg waarin lonen, pensioenen en uitkeringen voor alle circa 675.000 ambtenaren, op basis van een van tevoren door het kabinet vastgestelde financiele ruimte voor verbetering van arbeidsvoorwaarden.

Het voorstel van de AbvaKabo zal door Dales in haar notitie worden meegenomen, zo zei Pont. Eerder noemde de minister 'voortgaande decentralisatie heel interessant. Daar zie ik zeer veel mogelijkheden in zitten'.