Concurrentie wijst nieuwkomer AVC af; Vierde vakcentraleopgericht

DEN HAAG, 20 sept. De Algemene Vakcentrale (AVC) heeft zich vanochtend in Den Haag als vierde vakcentrale van Nederland gepresenteerd. De overige centrales, FNV, CNV en de MHP hebben terughoudend en afwijzend op de nieuwkomer gereageerd.

Voorzitter mr. J. C. van der Hoek van de nieuwe centrale zei vanochtend bij de presentatie de afwijzende reacties van de overige centrales logisch te vinden. 'Zij hebben geen behoefte aan een concurrent. Maar op den duur zullen zij toch onze centrale met 125.000 leden niet kunnen negeren. Wij streven naar het lidmaatschap van de belangrijke centrale lichamen, zoals de Sociaal Economische Raad (SER), de Sociale Verzekeringsraad (SVR) en de Stichting van de Arbeid.' De grootste aangesloten bond van de Algemene Vakcentrale is de Ambtenarencentrale met 107.000 leden. Opvallend is verder het lidmaatschap van Het Zwarte Corps (8000 leden), dat kraandrijvers in de weg- en waterbouw vertegenwoordigt. Verder hebben zich in totaal nog 16 kleinere bonden en verenigingen in de nieuwe centrale verenigd uiteen lopend van de Nederlandse Vereniging van Zwembadmedewerkers tot aan het Nederlands Instituut van Psychologen. 'Wij zijn een vakcentrale die een dwarsdoorsnede van politiek Nederland vertegenwoordigt. Op die manier zullen wij ook opereren. De FNV is van de rode familie en het CNV is christelijk.

Aansluiting bij die centrales lag dus niet voor de hand'. Aansluiting van de Ambtenarencentrale bij de MHP had wel voor de hand gelegen, maar dat stuitte in 1986, toen daar een poging toe werd ondernomen, op heftig verzet van de bij de MHP aangesloten Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF), die een ander deel van het ambtenarendom representeert. De MHP beperkt zich tot het middelbaar- en hoger personeel, terwijl de Ambtenarencentrale en nu de Algemene Vakcentrale ook het lager personeel vertegenwoordigt. Het afketsen van de fusie drong de Ambtenarencentrale in een isolement en dat heeft er toe geleid dat deze bond ging aansturen op de nu opgerichte eigen vakcentrale.

Vertegenwoordiging in de SER, SVR en de Stichting van de Arbeid zit er overigens vooralsnog niet in. De reglementen van deze centrale organen schrijven voor dat een nieuw lid ten minste twee jaar als rechtspersoon moet staan ingeschreven. Dan nog is het de vraag of deze nieuwe loot aan het centralefront kans van slagen heeft. In de SER en in de SVR is toetreding eigenlijk alleen maar mogelijk als de andere vakcentrales bereid zouden zijn een zetel op te geven. Dat ligt vooralsnog niet voor de hand gezien de moeite die het destijds de MHP heeft gekost zetels in beide organen te veroveren. Voorzitter Van der Hoek zegt dat de AVC zichzelf 'tenminste drie jaar de tijd geeft' om dit doel te bereiken.

De nieuwe Algemene Vakcentrale constateert dat de arbeidsvoorwaarden steeds minder aan de onderhandelingstafel bij de minster worden vastgesteld, maar in onderhandeling met het kabinet, de werkgevers en de werknemers. In die zin wil de AVC ook haar partij meeblazen.

Voor wat betreft het sociaal-economisch beleid staat de AVC een 'evenwichtig inkomensbeleid' voor ogen. 'Een evenwichtig inkomensbeleid betekent een beleid waarbij functies van gelijke zwaarte gelijk beloond worden, ongeacht markt- of overheidsomgeving. Verdergaande gedwongen arbeidsduurverkorting wijzen wij af, maar wij willen bestaande werkgelegenheid op vrijwillige basis wel verdelen over meer mensen', aldus de voorzitter.