CDA en VVD uiten kritiek op nota Pronk, PvdA erg positief

DEN HAAG, 20 sept. CDA en VVD zijn van mening dat de nota van minister Pronk over het Nederlandse ontwikkelingshulpbeleid in de jaren negentig te veel versnippering inhoudt. De Partij van de Arbeid heeft veel waardering voor de nieuwe plannen.

E. Terpstra (VVD) noemt de aandacht die minister Pronk aan vrouwen in het ontwikkelingsproces wil geven zeer positief. Ook kan zij zich vinden in de maatregelen om het mileu beter te beschermen. Maar bij Terpstra overheerst de indruk dat Pronk 'bijna zegenend de wereld om gaat'. Zij had gehoopt dat Nederland die houding vaarwel had gezegd.

G. van Leijenhorst (CDA) zegt de nota met grote belangstelling gelezen te hebben, maar ook met verwondering. De plannen van minister Pronk noemt het CDA zeer ambitieus. Van Leijenhorst vraagt zich af of de beleidsvoornemens wel allemaal te realiseren zijn, zeker gezien de internationale aspiraties van de nota. Het CDA wil bij het debat over de nota, in december, de continuiteit van het Nederlandse beleid niet uit het oog verliezen noch de doorzichtigheid en de controleerbaarheid van de stroom ontwikkelingsgelden.

J. Verspaget (PvdA) noemt de nota een buitengwoon knap werkstuk. 'Het zal nog veel hoofdbrekens geven om de Verenigde Naties te laten uitgroeien tot een instrument voor een internationale verzorgingsstaat.'

Verspaget hoopt dat de EG zich achter de plannen van minister Pronk zal stellen zodat zijn macro-economische visie in internationaal kader aandacht krijgt. 'Met EG-steun kunnen dan de Verenigde Naties bewerkt worden.'

Zij staat ook positief tegenover de gedachte dat de GATT, de algemene overeenkomst inzake handel en tarieven, zich meer zal bezig houden met de spelregels van de internationale handels- en investeringsrelaties.

De samenwerkende medefinancieringsorganisaties hopen dat een 'sterkere beleidsafstemming op kabinetsniveau wordt nagestreefd om de financiele, monetaire en economische maatregelen, die niet alleen onder minister van Ontwikkelingssamenwerking vallen, uit te voeren'.

De opvatting van minister Pronk dat er over de te volgen ontwikkelingskoers een groeiende internationale consensus zou zijn wordt door de organisaties met scepsis bekeken. Veel waardering is er voor de speerpunten die Pronk heeft aangegeven: milieu, vrouwen en ontwikkeling, stedelijke armoedebestrijding, en onderzoek en technologie.

De werkgeversorganisatie VNO en NCW betreuren het dat de nota vaag is over de rol van het Nederlands bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. Ook de bevordering van de lokale particuliere sector blijft volgens de werkgevers onderbelicht. 'De indruk bestaat dat de overheersende idee in de nota toch is de maakbaarheid van de samenleving via overheidssturing.'

Wel is het bedrijfsleven verheugd dat het loket voor het verschaffen van zachte leningen (met een lage rentevoet en lange termijnen voor terugbetaling) aan ontwikkelingslanden om Nederlandse produkten te kopen weer open gaat.