Werknemers premiesector: 238 miljoen

DEN HAAG, 19 sept. De werknemers in sectoren die uit premies en subsidies worden gefinancierd krijgen volgend jaar 238 miljoen gulden ter beschikking voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Dit heeft minister De Vries (sociale zaken) de werkgevers- en werknemersorganisaties laten weten. De bewindsman laat in zijn brief de ziekenhuissector buiten beschouwing, omdat deze al meerjarenafspraken heeft gemaakt met staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Het bedrag van 238 miljoen gulden komt overeen met 3,5 procent van de loonsom. Hierbij inbegrepen zijn de incidentele loonstijging (periodieken) en gewijzigde werkgeverspremies.

De beschikbare financiele ruimte is als volgt verdeeld: bejaardenoorden 66 miljoen gulden, gezinsverzorging 52 miljoen, kruiswerk 29 miljoen, streekvervoer en HTM 27 miljoen, TNO 8 miljoen, jeugdhulpverlening 16 miljoen en het welzijnswerk 40 miljoen.

De werkgevers in de gepremieerde en gesubsidieerde sector ('de G en G-sector') kunnen de financiele ruimte vergroten door efficiency-verhoging. Ruimte die uit een verlaging van de pensioenpremies komt, is vrij beschikbaar.

Volgens De Vries is er voor de stijging van de CAO-lonen in de G en G-sector een ruimte die overeenkomt met de 'maximaal wenselijk geachte stijging van de contractlonen in het bedrijfsleven'.

Al eerder werd bekend dat dit drie procent is. De Vries doet een 'dringend beroep' op de onderhandelingspartners zoveel mogelijk aandacht aan werkgelegenheid te besteden, waarvoor al eerder gelden beschikbaar kwamen.