Nijmegen en Arnhem proberen faillissement af te wenden; Ideele cooperatie op springen

ARNHEM, 19 sept. De gemeenten Nijmegen en Arnhem zijn bereid gevonden om een dreigend faillissement van de op ideele basis werkende Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) te helpen voorkomen.

De andere drie gemeenten waarop een beroep was gedaan om geldelijke steun, Wageningen, Doetinchem en Zutphen, zeggen niet te kunnen bijdragen in de schuldsanering. Het totale tekort dat in de afgelopen jaren is ontstaan bedraagt zevenhonderdduizend gulden. De bank heeft de WBVG een kwijtschelding van vierhonderdduizend in het vooruitzicht gesteld wanneer zij bij een andere bankinstelling krediet aanvraagt. Met de in totaal honderdtachtigduizend gulden van Arnhem en Nijmegen blijft er een gat over van hondertwintigduizend gulden. Wageningen, Doetinchem en Zutphen hebben zich wel bereid verklaard provincie en rijk te benaderen voor financiele steun.

De WBVG werd in 1983 opgericht met als doel voor de laagste inkomensgroepen goede en betaalbare woon- en werkruimten te realiseren. Met de combinatie wonen en werken probeert ze te voorzien in een maatschappelijke behoefte van startende ondernemers en van sociale en culturele initiatieven. In de vijf genoemde gemeenten werden gebouwen die vaak een monumentale waarde hebben en in enkele gevallen een roerige geschiedenis als kraakpand kennen, verbouwd tot woon- en werkpanden. In de meeste gevallen betreft het groepswoningen, in een geval een begeleid-wonenprojekt.

Zo werd een voormalig klooster in Arnhem Casa de Pauw, het grootste projekt van de vereniging verbouwd tot drieenveertig wooneenheden, een klooster in Nijmegen tot vijfendertig eenheden, en telt een voormalige boerderij annex veerhuis in de Wageningse uiterwaarden nu zestien woon- en werkeenheden. Er lopen veertien projekten met daarin 174 woon- en werkeenheden. De werkruimten worden onder meer gebruikt als ateliers, werkplaatsen, een vrouwenrechtswinkel en een theater. De vereniging verhuurt aan bewonersverenigingen, waarmee beheersovereenkomsten worden gesloten. De bewoners vormen een beheerscommissie die onder meer verantwoordelijk is voor het innen van de huur. De gemiddelde huurprijs per eenheid bedraagt 212 gulden per maand. Tegenover deze lage huur staat een grote mate van zelfwerkzaamheid van de huurders. Zij worden van het begin af aan betrokken bij het projekt waar ze zullen gaan wonen, door ze in te schakelen bij verbouwings- en later ook bij onderhoudswerkzaamheden.

Volgens directeur Frank Donders van de WBVG vult zijn vereniging een gat in de markt. Het is hem er alles aan gelegen dit unieke projekt te laten voortbestaan. 'Desnoods, nu de gemeenten niet alle vijf willen deelnemen in de schuldsanering, gaan we in zee met een 'grote broer', een grotere woningbouwvereniging in de regio die haar technisch- en personeelsapparaat beschikbaar wil stellen om ons te helpen'. De gemeenten was een bijdrage naar rato van de omvang van bezit gevraagd, ook voor het verwachte exploitatietekort van 1991. 'Een faillissement kost ze meer, ze staan garant voor de projekten. Wanneer een geldeiser bij bijvoorbeeld Wageningen de totale schuld plus boetes gaat opeisen komt dat neer op tweehonderdduizend gulden, terwijl deze gemeente nu klaar zou zijn met tachtigduizend gulden', aldus Donders.

Volgens zijn verklaring is de woningbouwvereniging in de problemen gekomen door grote achterstand in het innen van subsidies, doordat de provinciale subsidie tegenviel, doordat er te lang is gewacht met het aantrekken van leningen en door een te rooskleurige prognose van het jaarlijkse bouwvolume (veertig eenheden per jaar in plaats van tachtig). Nadat deze week door de bank en de gemeente Nijmegen beslag werd gelegd op alle panden boden de huurders aan hun ledencontributie te verhogen van twee gulden vijftig per jaar naar 120 gulden per jaar. Hierdoor krijgt de vereniging veertigduizend gulden per jaar extra. De bewoners deden dit aanbod op voorwaarde dat de vereniging doorgaat met het realiseren van nieuwe projekten. Zij bieden vandaag aan staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) een petitie aan waarin hem wordt verzocht om steun bij het voortzetten van dit projekt, dat landelijk als voorbeeld kan dienen als sociale vernieuwing in de volkshuisvesting.