Amerikanen bereid tot concessies in overleg overlandbouwsteun

GENEVE, 19 sept. De speciale handelsafgezant van president Bush, Carla Hills, zal volgende week komen met een herzien Amerikaans landbouwvoorstel. Daarin stapt Washington formeel af van een eerder ingenomen standpunt dat alle subsidies aan landbouwers volledig opgedoekt moeten worden. Tot op zekere hoogte staan de VS nu handelsbelemmerende steunmaatregelen in de landbouw toe.

Voorgesteld wordt om de landbouwsubsidies met zeventig procent te verminderen, te beginnen na december 1990. Dat heeft mevrouw Hills, op toernee in Europa met in haar baggage kopstukken uit het Amerikaanse bedrijfsleven, aangekondigd. In Geneve spraken onderhandelaars van de zogenoemde Uruguay-ronde gedurende drie dagen met elkaar. Dit overleg, genoemd naar het land waar in 1986 de eerste gesprekken begonnen over liberalisering van de wereldhandel binnen de Gatt, de algemene overeenkomst inzake handel en tarieven, moet in december in Brussel leiden tot een mondiaal akkoord. De landbouwproducerende landen hebben van voorzitter ir. Aart de Zeeuw tot 1 oktober de tijd om met hun uitgewerkte voorstellen voor korting van concurrentievervalsende subsidiemaatregelen te komen. EG-Commissaris Ray MacSharry zoekt vandaag overeenstemming binnen de EG-Commissie in Brussel om tot dertig procent te korten, op basis van de tarieven in 1986. Voor Carla Hills gaat dit lang niet ver genoeg. De VS, tegemoetkomend aan de EG, stappen af van hun streven alle landbouwsubsidies volledig te elimineren, en verwachten in ruil grotere concessies van de EG.

'Halverwege de ronde, tijdens de Mid-term Review, hebben alle partijen zich vastgelegd op substantiele progressieve vermindering van landbouwsteun en beschermende maatregelen', aldus mevrouw Hills. Zij verduidelijkte dat op basis van het EG-voorstel om de landbouwsubsidies 30 procent te korten, met 1986 als uitgangspunt, de VS in feite haar subsidies aan de landbouwers zouden mogen verhogen in plaats van verlagen. 'Dit is geen substantiele reductie. Wat ons betreft komt het (EG-voorstel, red) zelfs niet in de buurt van onze afspraken tijdens de Mid-term Review'. Hoewel zij het EG-voorstel als 'onaanvaardbaar' afwees blijft Washington dooronderhandelen, aldus mevrouw Hills. Zij zei onverkort vast te houden aan het streven om alle handelsbelemmerende maatregelen volledig af te schaffen.

Landbouw en textiel zijn de neteligste van de vijftien handelsonderwerpen die binnen de Gatt-ronde worden aangepakt. Maar op 45 werkdagen verwijderd van de beslissende ministeriele conferentie in Brussel, waar de Uruguay-ronde wordt afgesloten, komen nieuwe obstakels aan het licht bij de liberalisering van de dienstensector.

Mevrouw Hills ontkende niet dat de VS sommige onderwerpen willen uitsluiten van de Uruguay-ronde. In 1986 waren de VS de voornaamste voorstander van het betrekken van de dienstensector, goed voor een mondiale omzet van 600 miljard dollar per jaar, bij dit overleg. De meeste ontwikkelingslanden waren tegen, uit vrees voor grotere concurrentie van industrielanden. Nu krabbelt Washington terug. Scheepvaart, burgerluchtvaart, en basisprodukten voor telecommunicatie moeten worden uitgesloten. Deze handel ligt vast in bilaterale overeenkomsten, zo bepleitte Hills. De beschuldiging dat de VS terugkomen op hun oorspronkelijke standpunt om alle handelssectoren te liberaliseren, bestreed zij: 'In geen enkel geval zijn andere handelsnaties bereid hun bilaterale verdragen voor een militalterale overeenkomst op te geven'.