Werkgever tot registratie van arbeidsongeschikten verplicht

Werkgevers worden verplicht te registreren hoeveel (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten zij in dienst hebben. De gegevens komen terecht bij de bedrijfsvereniging, die daardoor beter kan bekijken in hoeverre bedrijven zich aan de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW) houden. 'Op deze wijze wordt het mogelijk de ontwikkelingen op de voet te volgen en indien nodig maatregelen te nemen', aldus minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken en werkgelegenheid. Onderzoek leert dat slechts 2,19 procent van de werknemers uit gehandicapten bestaat, terwijl dat volgens de WAGW gemiddeld 5 procent moet zijn.

Naast bestrijding van de werkloosheid is de aanpak van de arbeidsongeschiktheid hoofdpunt van beleid. De vrees bestaat dat het aantal arbeidsongeschikten binnen afzienbare tijd de een miljoen zal overschrijden. Om de problematiek tot maatschappelijk aanvaardbare proporties terug te dringen, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Het kabinet wil daarover in het komende Najaarsoverleg met werkgevers en vakbeweging overeenstemming bereiken.

Verder zijn wetsvoorstellen in voorbereiding voor de introductie van een bonus/malussysteem voor het in dienst nemen of laten afvloeien van arbeidsongeschikten en voor de koppeling van de Ziektewetpremie aan het ziekteverzuim in een bedrijf.

Om meer gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan een baan te helpen, krijgt de Gemeenschappelijke Medische Dienst meer armslag (loonkostensubsidie en scholingsbudget). Het kabinet neemt binnenkort een definitief besluit over de nieuwe opzet voor de uitvoering van de sociale verzekeringen.

De bewindslieden vinden dat met het oog op de arbeidsongeschiktheid de kwaliteit van het arbeid moet worden verbeterd. Zij onderzoeken de mogelijkheid van prventie- en arbeidsomstandighedenfondsen.

De gemeenten krijgen een nieuwe, aangescherpte circulaire met richtlijnen voor eventuele sancties tegen uitkeringsgerechtigden, omdat 'meer nadruk zal worden gelegd op de verplichting deel te nemen aan activiteiten om aan de slag te komen'. Op gemeenten wordt een beroep gedaan de uitgaven voor bijstand te laten dalen. Indien gemeenten daarin slagen, krijgen zij volgend jaar 10 procent van het bespaarde bedrag uitgekeerd. Deze 'premie' kan daarna 15 procent of meer zijn.

    • Sociale Zaken En Werkgelegenheid