Volksgezondheid legt accent op voorkomen van ziekten

Het beheersen van de kosten in de gezondheidszorg is niet langer uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Rijk, maar moet worden gedeeld met verzekeraars en zij die de zorg verstrekken (ziekenhuizen, specialisten, huisartsen), stelt staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Hij gebruikt in dit verband de term bestuurlijke vernieuwing. Met de voorgenomen stelselherziening in de gezondheidszorg, die onder meer moet leiden tot een basisverzekering tegen ziektekosten voor iedereen en het verdwijnen van het verschil tussen ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden, wordt die bestuurlijke vernieuwing in praktijk gebracht. Het resultaat daarvan is dat de organisatie van de gezondheidszorg straks in handen is van verzekeraars en aanbieders van de zorg. Zij dienen er voor te zorgen dat de verzekerde krijgt waar hij recht op heeft. De overheid stelt uiteindelijk alleen nog maar de randvoorwaarden, waarbij moet worden gedacht aan waarborgen voor de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening.

Het ministerie van WVC moet volgend jaar op Volksgezondheid 120 miljoen gulden inleveren. De helft van dat bedrag, 60 miljoen gulden, kan in de fysiotherapie worden bespaard. Staatssecretaris Simons denkt daarbij onder meer aan het aanpassen van tarieven voor fysiotherapeutische behandelingen. Ook zou er kritisch naar de duur van de behandeling kunnen worden gekeken, aldus Simons. 'Ik gun de fysiotherapeuten al het moois van de wereld, maar de uitgaven voor fysiotherapie gaan ten koste van essentiele voorzieningen.' Van de overige 60 miljoen gulden die bespaard moet worden is 40 miljoen afkomstig doordat de bouw van ziekenhuisvoorzieningen wordt vertraagd. Een gunstig bij-effect van de beddenvermindering in ziekenhuizen, die langzamer verloopt dan gepland, is dat er volgend jaar minder geld gereserveerd hoeft te worden voor saneringskosten, zoals de schadeloosstelling van specialisten die hun baan verliezen. Dat levert een besparing van 20 miljoen gulden op. Voor details over deze besparingen door Simons omschreven als lastige keuzes verwijzen de bewindslieden naar het Financieel Overzicht Zorg, dat volgende week maandag wordt gepresenteerd. In deze jaarlijkse nota worden uitputtender dan in de begroting het beleid en de toestand van de gezondheidszorg beschreven.

Voor 'nieuwe accenten' in het beleid komt op het ministerie van WVC 352 miljoen gulden vrij. Daarvan wordt 154 miljoen besteed aan maatregelen op het gebied van de arbeidsmarkt, waaronder verlichting van de werkdruk in de gezondheidszorg. In de volksgezondheid liggen de accenten volgend jaar op preventie van ziekten (24,2 miljoen gulden), gehandicaptenzorg (30 miljoen), de eerstelijnszorg, waartoe onder meer gezinsverzorging en huisartsenhulp behoren (38 miljoen), ziekenhuiszorg voor met name AIDS-patienten en ouderen (114,8 miljoen) en chronische zorg (12,9 miljoen). Om een betere aanpak van de zorg voor chronisch zieken (diabetes, kanker, hart- en vaatziekten, reuma) te waarborgen, wordt in februari een Nationale commissie bestrijding chronische ziekten geinstalleerd.

Als onderdeel van de stelselherziening zal worden gekapt in het bos van de adviesorganen die op het terrein van WVC werkzaam zijn. Begin volgend jaar is daarover een besluit te verwachten, zo blijkt uit een toelichting van de bewindslieden op de begroting. Staatssecretaris Simons kondigt tevens een nota aan over het kwaliteitsbeleid, waarin zal worden ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden op dat gebied van de overheid, inclusief het Staatstoezicht. De uitgangspunten daarbij zijn in feite van toepassing op het totale WVC-beleid: eenvoud en eigen verantwoordelijkheid. Simons: 'Overheidsregels mogen slechts een sluitstuk zijn'.

    • Volksgezondheid En Cultuur