Vestigingsplan voor Randstad

Planologen van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer werken aan een plan (Randstad internationaal) waarin de vraag aan de orde komt hoe de positie van de stedenvierhoek (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) kan worden versterkt als vestigingsplaats voor grote, zowel binnen als buitenlandse bedrijven. Dat blijkt uit de paragraaf van de begroting van minister Alders over het ruimtelijk beleid. Over de aanscherping van de uit 1988 daterende Vierde nota over de ruimtelijke ordening, waarop de Tweede Kamer al enige tijd zit te wachten, meldt Alders dat die nog niet in het kabinet is behandeld. Begin dit jaar schreef de minister dat het planologische beleid sterker in verband moet worden gebracht met de beteugeling van het autogebruik en ook duidelijker moet aansluiten bij het milieubeleid. Drie kwart jaar later laat de toegezegde aanscherpingsnota nog op zich wachten. Alders zegt nu dat dit beleidsstuk op grond waarvan hij scherper wil kunnen optreden tegen allerlei ongewenste planologische ontwikkelingen, na een periode van inspraak, advies en bestuurlijk overleg toch nog voor de parlementaire zomervakantie van 1991 kan zijn afgehandeld.

In 1991 krijgt de Tweede Kamer ook nadere plannen over de ruimtelijke en milieuontwikkeling van het Groene hart van Holland (het binnengebied van de Randstad), over de toekomst van het gebied tussen de grote rivieren en over de ontwikkeling van de Nederlands-Belgisch-Duitse grensstreek Maastricht-Heerlen-Aken-Luik-Hasselt.

Een plan van aanpak voor Schiphol over versterking van de luchthaven enerzijds en verbetering van het leefklimaat aldaar anderzijds, zal waarschijnlijk nog dit jaar klaar zijn. Ook moet het beleid voor de stedelijke knooppunten nog verder worden uitgewerkt. 15466 RECORDS TRANSFERRED