Veel aandacht voor behoud en beheer cultuurgoederen

Behoud en beheer van cultuurgoederen krijgen de komende jaren een hoge prioriteit op de begroting van WVC. Eind dit jaar verschijnt de definitieve versie van het zogenoemde 'Deltaplan', waarin de maatregelen verder worden uitgewerkt.

Voor het wegwerken van de 'zorgwekkende achterstanden' op het gebied van conservering, restauratie en documentatie in (rijks-)musea en archieven heeft het kabinet een bedrag vrijgemaakt dat in vijf jaar moet oplopen tot 40 miljoen gulden. Uit het nationaal milieubeleidsplan (NMP) komt jaarlijks nog eens vijf miljoen gulden om de verzuring te bestrijden van kwetsbaar materiaal als zandsteen, papier en glas-in-lood. Ook de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ontvangt extra geld (bijna vijf miljoen gulden in 1991) voor restauratie en onderhoud. Voor verbouwing en onderhoud van de rijksmusea komt vijf miljoen vrij, doordat WVC in het komende jaar 13 miljoen gulden minder bijdraagt aan het stadsvernieuwingsfonds. Ook niet-rijksmusea profiteren de komende jaren van extra middelen. Zo krijgt het Openluchtmuseum, het eerste van de verzelfstandigde musea, 1,7 miljoen. Voor het dekken van exploitatietekorten bij niet-rijksmusea is er bijna twee miljoen gulden beschikbaar en aan 'incidentele subsidies' 4,6 miljoen in 1991, in 1992 zelfs 8,6 miljoen.

Voor de ontsluiting en bescherming van archeologische monumenten is een miljoen gulden extra beschikbaar.

Minister d'Ancona schrijft in haar begroting te willen zoeken 'naar nieuwe wegen om de deelname van burgers aan de cultuur te bevorderen', zowel in 'receptieve als actieve zin'.

Voor de podiumkunsten wordt op dit moment een plan uitgewerkt voor een zogenoemd 'afnamefonds', dat toneelgezelschappen en schouwburgen zou moeten stimuleren in het trekken van zo vol mogelijke zalen.

Een bijzonder belang kent de minister voorts toe aan de gebieden vormgeving vorige week verscheen de nota Vormgeving, waarin onder meer een nieuw instituut en een nieuwe jaarlijkse prijs voor vormgeving worden voorgesteld en architectuur. Dit jaar zal ook de voor juni aangekondigde Architectuurnota verschijnen. Hierin wordt volgens de minister onder meer uiteengezet hoe 'de burger, voor wie het bouwen vaak de meest indringende ontmoeting met de toegepaste kunst is', beter van architectuur kan genieten.

Voor zogenoemde leenvergoedingen is 2,5 miljoen extra beschikbaar, tot 1992, wanneer een nieuwe regeling wordt verwacht met het oog op auteursrechtelijke bepalingen in een verenigd Europa.