Subsidiering is niet langer kerntaak

Minister d'Ancona (WVC) handhaaft op het gebied van welzijn de bezuiniging van 9 miljoen gulden op de subsidies voor het vormingswerk, waardoor acht centra worden getroffen. 'In de nieuwe maatschappelijke situatie', waarin verzelfstandiging en zelfredzaamheid de motto's zijn, behoort subsidiering in de mate waarin dat tot nu toe gebeurde niet tot de kerntaak van WVC, aldus d'Ancona in een toelichting op de bezuiniging. Zij gaat ervan uit dat de vormingscentra andere geldbronnen kunnen aanboren om hun voortbestaan veilig te stellen. De storm van protest vanuit de vormingsinternaten heeft er wel toe geleid dat de minister bereid is de bezuiniging niet op 1 januari, maar op 1 juli te laten ingaan. 'Natuurlijk heeft de Kamer het laatste woord: als die het niet eens is met onze keus, zullen we het wel merken.' Ouderen moeten steeds meer in staat worden gesteld om in hun eigen woonomgeving te blijven, vindt de minister. De verwachting is dat de thuiszorg verzorging en verpleging in eigen huis de komende jaren aanzienlijk zal groeien. Onderzocht wordt hoe initiatieven met betrekking tot zelfstandige ouderenhuisvesting en zorg- en dienstverlening op lokaal niveau kunnen worden gestimuleerd.

Kinderopvang rangschikt minister d'Ancona onder nieuw beleid, hoewel daar met de Stimuleringsregeling kinderopvang al dit jaar een begin mee is gemaakt. Het beleid richt zich dit jaar vooral op opvang van kinderen tot 4 jaar. Vanaf volgend jaar kan de rijksbijdrage aan gemeenten ook worden gebruikt voor de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Kinderopvang kan ook een bijdrage leveren aan het minderhedenbeleid, merkt de minister op: indien mensen van buitenlandse afkomst hun peuters in kindercentra onderbrengen, neemt de kans af dat deze kinderen met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen.

De landelijke voorlichtingscampagne die is gericht op het voorkomen van sportblessures wordt tot begin 1992 verlengd. Van de werkgroep Sociale veiligheid en sportaccommodaties worden volgend jaar aanbevelingen verwacht die de veiligheid op en rondom meestal afgelegen sportterreinen kunnen verhogen. Maatregelen op dit gebied kunnen ertoe leiden dat meer vrouwen, jonge kinderen en ouderen aan sport deelnemen.

De minister is verontrust over het groeiend tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Maar weinig gemeenten zijn bereid groepen asielzoekers op te nemen, ook niet als het voor korte tijd is. Om meer plaatsen te creeren dient het maatschappelijk draagvlak voor het opvangbeleid volgens de minister te worden verbreed. Op welke manier dat moet gebeuren laat zij in het midden.