Stijgende vraag naar gas noopt tot bezinning

De Golfcrisis illustreert de gevoeligheid van de wereld-energiemarkt voor politieke ontwikkelingen. Het kabinet moet daarom zijn plannen, zoals gepresenteerd in de Nota Energiebesparing, versneld uitvoeren; het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden teruggedrongen.

Dat schrijft minister Andriessen van economische zaken in de energieparagraaf van zijn begroting. Ruim een kwart van de uitgaven van Economische Zaken wordt besteed aan energiebeleid.

Behalve het streven naar energiebesparing bestaat het energiebeleid uit diversificatie en ontwikkeling van eigen energiebronnen. De gestegen vraag uit het buitenland naar gas noopt tot bezinning op de vraag hoe met de gasvoorraad moet worden omgegaan, vindt Andriessen.

Vanuit commerciele overweging is het aantrekkelijk in te gaan op de extra vraag uit het buitenland. Maar er zijn ook overwegingen ('goed rentmeesterschap') die volgens Andriessen pleiten voor terughoudendheid; ondanks het feit dat de NAM onlangs haar schatting van de exploitabele voorraad in Groningen met circa 280 miljard kubieke meter heeft verhoogd.

Nederland moet blijven streven naar een evenwichtige samenstelling van het brandstofpakket in de energie-opwekking. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van kernenergie moet worden voortgezet, meent Andriessen. Zijn argument daarvoor: kernenergie is de enige brandstof die geen zware wissel trekt op het milieu.