Politie werft actiever onder vrouwen en buitenlanders

Allochtonen en vrouwen kunnen het komende jaar op warme belangstelling rekenen in het politiebeleid dat onder verantwoordelijkheid valt van de ministeries van binnenlandse zaken en justitie.

Volgend jaar wordt begonnen met de realisatie van de plannen van de onlangs opgerichte Landelijke politie emancipatie commissie. Meer vrouwen moeten in dienst treden bij de politie en daarom zullen emancipatie-aktiviteiten in korpsen en op politie-instituten worden gesubsidieerd. Er komt landelijk onderzoek op het terrein van de ongewenste intimiteiten en ondersteuning van een experiment voor 24-uurs kinderopvang.

Ook onder allochtonen zal de politie nadrukkelijk gaan werven. Voor 1992 moeten er 400 voornamelijk Turken en Marokkanen zijn aangesteld op het niveau van agent of wachtmeester. Ongeveer 30 procent van de instroom tot de Nederlandse politie academie moet bestaan uit allochtonen.

De beide politieministers kondigen aan in overleg te treden met de vakorganisaties over het aanstellen van meer politie-assistenten. In Helmond wordt sinds kort met deze hulpagenten gewerkt die zich bezighouden met werkzaamheden van minder gecompliceerde aard zoals arrestantenbewaking en het opnemen van eenvoudige aangiftes.

De begroting van binnenlandse zaken schenkt ook aandacht aan automatiseringsprojecten zoals het datacommunicatienetwerk van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens waar aan wordt gewerkt. Minister Dales zal naar verwachting volgend jaar een beveiligingsplan gereed hebben. 'De kwetsbaarheid van de informatievoorziening neemt toe door verdere decentralisatie'. Het proces van gemeentelijke herindeling verkeert in een 'tussenfase'. Sinds 1851 is het aantal gemeenten teruggebracht van 1.209 tot 647. Voorlopig zal het accent liggen op 'bezinning en beraadslaging op provinciaal niveau'.

Met name de plannen tot het creeren van grootstedelijke gebieden in verband met de Europese eenwording zullen in het proces van verdere stroomlijning van het openbaar bestuur een belangrijke rol spelen.

Met 13 van de 37 gemeenten die aan het project sociale vernieuwing meedoen is inmiddels een convenant gesloten. Daarin wordt vastgelegd welke middelen en beleidsruimten de gemeenten krijgen om 'sociale achterstanden' met inventiviteit te bestrijden. 'De bundeling van de inspanningen van alle betrokkenen vraagt veel tijd en energie'.

    • Binnenlandse Zaken