Plan voor moeras om algen in Waddenzee te bestrijden

AMSTERDAM, 18 sept. Bij de Afsluitdijk moet een moeras worden aangelegd om de verontreiniging van de Waddenzee door stikstof, fosfaten en zware metalen tot staan te brengen. Dit idee oppert dr. G. Janssen, projectleider van de dienst getijdenwateren van Rijkswaterstaat, donderdag op een door de Vrije Universiteit georganiseerd symposium in Amsterdam over milieu, beleid en wetenschap.

Rijkswaterstaat begint volgend jaar met een voorstudie over het zogenoemde zuiveringsmoeras. Over de omvang van het moeras is nog niets bekend, maar dr. J. Rozema van de vakgroep ecologie en ecotoxicologie van de Vrije Universiteit, wiens vakgroep betrokken is bij de plannen, zegt dat wat hem betreft het moeras zich over de hele lengte van de Afsluitdijk mag uitstrekken. 'Maar daarvoor moeten de belangen van visserij, de scheepvaart en de drinkwatervoorziening nog worden bestudeerd.', aldus Rozema. Anders, aldus Rozema, kunnen ze worden aangelegd op de punten aan het begin en het einde van de dijk waar water wordt gespuid. Rijkswaterstaat wil een dergelijk moeras nu de Waddenzee wordt bedreigd door een groot aantal negatieve ontwikkelingen zoals sterfte onder de zeehonden, het te hoge kwikgehalte bij de vissen, die daardoor niet meer voor consumptie geschikt zijn en een enorme vervuiling. Het plan sluit aan bij het Waddenactieplan, dat tot doel heeft de Waddenzee in 2010 weer gezond te hebben.

De Waddenzee heeft te lijden van een steeds grotere algenplaag. Die wordt veroorzaakt doordat er via het IJsselmeer teveel stikstof en fosfaten in terecht komen. Dat komt doordat de landbouw overvloedig gebruik maakt van meststoffen. De meststoffen komen via de spuigaten in de Afsluitdijk in de Waddenzee. Rond een aantal zuiveringsinstallaties zijn al rietvelden aangelegd, die een zuiverende werking zouden hebben, maar volgens Rozema is de capaciteit daarvan onvoldoende. Vertoeven in de Waddenzee is door de algenplagen geen pretje meer. Zwemmers klagen er over dat ze na een 'frisse duik' dik onder de groene derrie zitten. 'De algenmatten zorgen voor veel stank, wat vooral deze zomer ernstig was. Daardoor laat de toerist het gebied steeds vaker links liggen', aldus Rozema.

Soortgelijke verschijnselen doen zich voor in de lagunes van Venetie, waar een consortium van milieubedrijven bezig is met een plan om verdere algengroei, waardoor zuurstof aan het water wordt onttrokken, tegen te gaan.

Rozema meent dat de moerassen aan beide zijden van de Afsluitdijk moeten komen, met andere woorden in het zoete en in het zoute water. De moerasplanten halen het stikstof en de fosfaten uit het water. De moerassen zullen wat de zware metalen betreft depotvorming tot stand brengen, waardoor ze niet meer in de Waddenzee terecht komen.

Voor het aanplanten van de moerasplanten zal de bodem moeten worden opgehoogd. Aan de zeekant zal gezien de sterke stroming het moeras waarschijnlijk moeten worden omgeven door een dijk.

    • Max Paumen