Oppositie en werkgevers negatief

DEN HAAG, 18 sept. De regeringsfracties CDA en PvdA hebben overwegend positief gereageerd op de vandaag gepresenteerde begroting. De oppositie ter linker- en ter rechterzijde heeft forse kritiek. De werkgevers hebben geen goed woord over voor de kabinetsplannen. De vakcentrales FNV en CNV verwijten het kabinet een te passieve opstelling.

De PvdA kwam vandaag met de meest positieve reactie. Volgens de sociaal-democraten is de Miljoenennota van het kabinet Lubbers-Kok een 'verademing' en getuigt deze van een 'verfrissende benadering'.

Het CDA stelt tevreden vast dat het kabinet erin geslaagd is binnen de in het regeerakkoord vastgelegde financiele kaders te blijven, maar is wel bezorgd voor de nabije toekomst. 'Nu de internationale situatie zo instabiel en onvoorspelbaar is en de rente-ontwikkeling tegenzit, moet rekening worden gehouden met mogelijk ingrijpender beslissingen', aldus CDA-fractievoorzitter Brinkman.

De VVD vreest dat na 1991 het overheidstekort weer zal oplopen. Wanneer de rente op het huidige hoge niveau blijft, zal het kabinet tussen 1992 en 1994 voor zo'n acht miljard gulden aan structurele tekort-beperkende maatregelen moeten nemen. VVD-fractievoorzitter Bolkestein vreest dat het kabinet het er met zijn lijdzame houding op aan laat komen dat het financieringstekort dan alleen nog door lastenverzwaring valt terug te dringen.

D66-fractievoorzitter Van Mierlo meent dat het kabinet wat de prioriteiten van zijn beleid betreft 'aarzelend de goede kant op gaat', maar hij meent wel dat de doelstellingen in gevaar worden gebracht door een 'kwestbare en onvolledige begroting'. De fractie van Groen Links vindt de eerste begroting van het nieuwe kabinet getuigen van 'de vruchtbaarheid van de woestijnvlakte'.

Fractieleider Beckers betitelt de troonrede en miljoenennota als 'het proza van het gilde der bestuurders, geschriften van het haalbare, niet gehinderd door visie en idealisme'.

Ook de kleine christelijke fracties laken het gebrek aan visie in de begrotingsstukken. 'Uit de troonrede als zodanig blijkt niet dat er een nieuwe regeringscoalitie is aangetreden', aldus de RPF.