Omvang Defensie kleiner, uitgaven worden verminderd

Op Defensie dalen de uitgaven met 2,3 procent. De uitgaven voor Defensie bedragen 7,6 procent van de totale rijksbegroting. In 1980 was dat nog 9,5 procent, tien jaar eerder 13,4 procent. In 1960 gaf Nederland 17,8 procent van de totale begroting uit aan defensie en in 1950 ging een kwart van de rijksuitgaven naar defensie.

De dienstplicht wordt verkort tot 12 maanden. Bij de Koninklijke Marine wordt 113,5 miljoen minder uitgegeven door in plaats van tien slechts acht mijnenvegers aan te schaffen en de opbouw van munitievoorrraden te vertragen. De kosten voor de verdediging van de Antillen en Aruba worden met 10 procent verlaagd. Over het samen met Spanje te bouwen bevoorradingsschip wordt pas in de Defensienota, die eind dit jaar verschijnt, een beslissing genomen. Voor de vervanging van de geleide-wapenfregatten Tromp en De Ruyter wordt naar internationale samenwerking gezocht.

Bij de Landmacht moet voor 366,5 miljoen gulden worden omgebogen. Troepen die in Duitsland gelegerd zijn gaan eerder met klein verlof. Een aantal legereenheden krijgt een mobilisabele status. Over de verbetering van de Leopard 1-V tank beslist minister Ter Beek pas in zijn Defensienota, evenals over de aanschaf van gevechtshelikopters.

De luchtmacht moet 159,6 miljoen gulden minder uitgeven. Zij stelt minder vliegtuigen ter beschikking van de NAVO (144 in plaats van 162 F-16's). Door de verlenging van de waarschuwingstijd voor een grootscheepse aanval behoeven minder vliegers beschikbaar te zijn voor gevechtsvliegtuigen. De NAVO-norm daarvoor is verlaagd.

Over de aanschaf van geleide wapens voor de luchtverdediging bij vliegbases beslist minister Ter Beek ook in Defensienota. Om de levensduur van F-16 jachtvliegtuigen te verlengen tot het jaar 2010 zal de vliegtuigelektronica worden verbeterd. Over de vervanging van de Fokker 27, die nu voor luchttransport worden gebruikt en bijna dertig jaar oud zijn, zal ook in de Defensienota een beslissing vallen. Gedacht wordt aan enkele grotere transportvliegtuigen (Hercules mogelijk) en een aantal kleinere waaronder de Fokker F 100, zo zeggen vliegers op Soesterberg.

In vijf jaar tijd zal het personeelsbestand op Defensie met 15 procent verminderen. In de toelichting op de begroting staat dat de uitvoering van deze reductie pas in 1997 zal zijn verwezenlijkt, omdat de reductie tijd vraagt om personeel te herplaatsen. Bij de vermindering wil Defensie een zo evenredig mogelijke verdeling maken onder beroepsmilitairen, dienstplichtigen en burgers.

Voor de uitvoering structuurschema militaire oefenterreinen zullen geen maatregelen 'met een onomkeerbaar' karakter worden genomen, omdat ook hier eerst de Defensienota wordt afgewacht. Eerst moeten gevolgen van een nieuwe opzet van de krijgsmacht en de taakstelling worden bestudeerd voordat een duidelijk inzicht bestaat over de behoeften aan oefenterreinen en het aantal.