Kleinste ministerie bewaart geheimen

Het kleinste ministerie van Nederland omvat de Rijksvoorlichtingsdienst, de inlichtingendienst buitenland (IDB) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De inlichtingendienst buitenland is de Nederlandse Geheime Dienst; in tegenstelling tot de Binnenlands Veiligheidsdienst houdt de IDB zich uitsluitend met het buitenland bezig. Hoeveel mensen er werken is geheim. Maar veel kunnen dat er niet zijn: de als 'geheime uitgaven' aangeduide begrotingspost omvat 810.000 gulden. Premier Lubbers gebruikt de memorie van toelichting bij zijn begroting dit jaar om een einde te maken aan de discussie over de versterking van het coordinerend ministerschap. Volgens hem is het huidige systeem van interdepartementaal overleg nuttig en onvermijdelijk als er buiten het bestaande systeem van collegiaal overleg in commissies, onderraden en ministerraad nog knelpunten blijven bestaan kan beter de taakverdeling tussen de ministeries worden veranderd. Lubbers vreest dat een nieuwe coordinatiestructuur ertoe kan leiden dat niet meer duidelijk is welke minister precies verantwoordelijk is. Het huidige systeem is volgens hem eenvoudig en doorzichtig. Op deze begroting staat ook te lezen wat de premier verdient: fl.216.775.

    • Algemene Zaken