Financiele ruimte voor salarissen van ambtenaren

Ambtenaren kunnen er volgend jaar evenveel in salaris op vooruitgaan als werknemers in het bedrijfsleven. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft er van afgezien de ambtenarencentrales de gebruikelijke brief te sturen, waarin de financiele ruimte voor de arbeidsvoorwaarden in het volgend jaar is aangegeven. Dit is een gevolg van de 'nieuwe arbeidsverhoudingen' waarbij de arbeidsvoorwaarden voortvloeien uit het bereikte akkoord met de centrales voor overheidspersoneel.

Volgens de Miljoenennota kunnen ambtenaren in 1991 rekenen op een financiele ruimte die overeenkomt met de 'maximaal wenselijk geachte' stijging van de contractlonen in het bedrijfsleven. In de Miljoenennota wordt voor deze contractloonstijging het percentage van drie genoemd. Naast gelden uit de algemene middelen kunnen ook besparingen uit efficiency-verbetering bij de overheid voor de arbeidsvoorwaarden worden benut. De opbrengst van de verbetering van de ' kleine-efficiency' volgens de Miljoenennota 0,25 procent van de loonsom zal in principe worden besteed in het decentrale overleg ter verbetering van secundaire arbeidsvoorwaarden. In de Miljoenennota is als technische veronderstelling een bedrag van 2.390 miljoen opgenomen voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector. De bestaande arbeidsvoorwaardenovereenkomst loopt per 1 april 1991 af.

Minister Dales kondigt stakingsrecht voor ambtenaren aan, met uitzondering van de krijgsmacht. Zij komt nog dit jaar met een wetsvoorstel, dat het Nederlandse voorbehoud op artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest opheft. Dit artikel regelt het stakingsrecht voor alle werknemers. Nederland maakte in 1980 een voorbehoud uit vrees dat zonder wettelijke regeling van het stakingsrecht een ambtenarenstaking voor de samenleving onaanvaardbare gevolgen zou hebben. Die vrees is ongegrond gebleken, aldus Dales. Zij wil ook kijken of bij de rijksoverheid een medezeggenschapsstructuur kan worden ingevoerd die meer in overeenstemming is met de wet op de ondernemingsraden.