'Laat ik duidelijk zijn: Irak kan met geen mogelijkheidwinnen'

De Iraakse televisie heeft gisteren een voor Iraaks publiek bestemde toespraak van George Bush uitgezonden, die de Amerikaanse president op een videoband had uitgesproken. Hieronder volgt de enigszins bekorte vertaling van de door het Witte Huis gepubliceerde tekst: 'Ik verschijn hier vandaag om aan het Iraakse volk uit te leggenwaarom de Verenigde Staten en de wereldgemeenschap hebben gereageerd zoals ze hebben gedaan op de Iraakse bezetting van Koeweit. Het is niet mijn bedoeling beschuldigingen te uiten of de verbale oorlog te doen escaleren, maar om in openheid te spreken over wat de crisis waarvoor wij staan, heeft veroorzaakt. Maar laat er geen misverstand zijn. We hebben geen ruzie met het volk van Irak. Ik heb het vele keren gezegd en ik wil het hier herhalen: ons enige doel is de invasie waartoe Saddam Hussein bevel heeft gegeven een halt toe te roepen.

Op 2 augustus nam de leiding van Irak de beslissing om Koeweit binnen te vallen, een door niets uitgelokte aanval op een klein land dat geen bedreiging vormde voor uw eigen land. Koeweit was het slachtoffer, Irak de overweldiger. En de wereld reageerde eensgezind verontwaardigd op de Iraakse invasie, met unanieme resoluties in de Verenigde Naties. Zevenentwintig staten, rijk en arm, Arabische, Aziatische, Afrikaanse en moslim-staten, hebben gevolg gegeven aan een oproep van Saoedi-Arabie en de regering van Koeweit in ballingschap en troepen naar de Golf gestuurd ter verdediging tegen Irak. Voor het eerst in de geschiedenis hebben dertien lid-staten van de Arabische Liga, die 80 procent van de Arabische natie vertegenwoordigen, een Arabische broederstaat veroordeeld. Irak, dat de publieke opinie van de wereld tegen zich heeft, staat nu geisoleerd en alleen.

Ik geloof niet dat u, volk van Irak, oorlog wilt. U hebt onnoemelijk veel leed en ontberingen doorstaan gedurende acht lange jaren van oorlog met Iran. Een oorlog die het leven van iedere Iraakse burger heeft geraakt. Een oorlog die het leven heeft gekost aan honderdduizenden jonge mannen, de schitterende belofte van een gehele generatie. (...)Nu bevindt Irak zich weer op de rand van oorlog. Opnieuw heeft dezelfde leiding van Irak een misrekening gemaakt. Opnieuw staat het Iraakse volk voor een tragedie. Saddam Hussein heeft u verteld dat het Iraakse leger door Koeweit is uitgenodigd. Dat is niet waar. In werkelijkheid levert het volk van Koeweit tegenover een veel grotere strijdmacht moedig verzet tegen de bezetting. Uw eigen soldaten die van het front terugkeren, kunnen u vertellen dat de Koeweiti's op elke denkbare manier heldhaftig tegenstand bieden. Saddam Hussein vertelt u dat de strijd gaat tussen Irak en Amerika. In werkelijkheid gaat de strijd tussen Irak en de wereld. President Gorbatsjov en ik zijn in Helsinki overeengekomen dat er geen vreedzame internationale rechtsorde mogelijk is als grotere staten hun kleinere buren kunnen verslinden.

De wereld is nog nooit eerder zo eensgezind tegen agressie geweest. Tot aan de invasie van Koeweit hebben de Verenigde Staten nog nooit Irak bestreden. In het verleden hebben de VS Irak geholpen met de import, voor miljarden dollars, van voedsel en goederen. En de oorlog met Iran zou nooit zijn geeindigd zonder Amerikaanse hulp en de steun van de Verenigde Naties.

Saddam Hussein vertelt u dat de armere landen van de wereld van de bezetting van Koeweit zullen profiteren. In werkelijkheid helpt de bezetting van Koeweit niemand en voelen u en talloze andere armere landen er de pijn van. In plaats van door deze bezetting van Koeweit nieuwe oliebronnen in de wacht te slepen, zal deze verdwaasde daad van agressie meer dan 20 miljard dollar per jaar aan gederfde olie-inkomsten kosten. Als gevolg van Iraks agressie, ontvluchten honderdduizenden onschuldige buitenlandse werknemers Koeweit en Irak. Zij zijn gestrand bij Iraks grenzen, zonder onderdak, zonder eten, zonder medicijnen en zonder mogelijkheid naar huis terug te keren. Deze vluchtelingen lijden en dat is beschamend.

Maar nog erger is dat anderen in gijzeling worden gehouden in Irak en Koeweit. Gijzeling straft onschuldigen en scheidt gezinnen. Dat is barbaars. Maar het zal niet werken en het zal mij er niet van weerhouden harde beslissingen te nemen.

Ik wil het lijden van het Iraakse volk niet versterken. De Verenigde Naties hebben bindende sancties afgekondigd, niet om het Iraakse volk te straffen, maar als vreedzaam middel om uw regering ervan te overtuigen dat zij zich terugtrekt uit Koeweit. Die beslissing ligt in Saddam Husseins handen.

De pijn die u nu ondergaat is een direct gevolg van de weg die uw leider heeft gekozen. Als Irak terugkeert op de weg van vrede, als Iraks troepen zich terugtrekken uit Koeweit, als de legitieme regering van dat land in haar functie wordt hersteld, als alle buitenlanders worden vrijgelaten, dan en alleen dan zal de wereld deze sancties beeindigen.

Misschien bevalt uw leiders de sterkte van de tegen hen verenigde strijdkrachten niet. Laat ik duidelijk zijn: Irak kan met geen mogelijkheid winnen. Uiteindelijk zal Irak zich moeten terugtrekken uit Koeweit.

Niemand, het Amerikaanse volk, noch de president, wil oorlog. Maar er zijn momenten dat een land, zoals alle landen die de principes van soevereiniteit en onafhankelijkheid eerbiedigen, zich moet verzetten tegen agressie.

Wij Amerikanen worden niet snel agressief en streven zo lang mogelijk naar vreedzame oplossingen van conflicten. Maar als ieder alternatief heeft gefaald, dan is er geen land ter wereld dat vastberadener is.

De acties van uw leiders hebben een conflict veroorzaakt, maar nog steeds is oorlog niet onvermijdelijk. Nog altijd is het mogelijk deze crisis op vreedzame wijze te beeindigen.