Krachtiger aanpak van afvalberg voorgesteld

DEN HAAG, 14 sept. De regeringsfracties van CDA en PvdA vinden dat de afvalberg krachtiger moet worden aangepakt dan tot nu toe uit de regeringsplannen blijkt. Dat bleek uit voorstellen die zij gisteren in de Tweede Kamer deden bij de behandeling van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). De Kamerleden wensen dat meer wordt gedaan aan het voorkomen van afval. Het preventiecijfer waar het kabinet naar streeft, 10 procent, is te laag, maakte Lansink (CDA) duidelijk. Hoewel hij geen cijfer in zijn motie opnam, maakte hij duidelijk dat zeker 15 procent van het te verwachten afval via preventieve maatregelen niet mag ontstaan. Van Rijn-Vellekoop (PvdA) deed via een voorstel suggesties om de afvalstroom te beperken via statiegeldregelingen en vond dat de regering daarmee al moet beginnen voor batterijen, aluminium blikken, plastic flessen en potten en glazen potten.

Minister Alders bestempelde het huidige afvalbeleid zelf ook als onvoldoende. Hij maakte duidelijk dat vooral via overleg met het bedrijfsleven moet worden gewerkt aan vermindering van het afvalaanbod, maar sloot bijvoorbeeld een verbod van aluminium blikjes niet uit. Evenmin toonde hij zich onder de indruk van argumenten van de verpakkingsindustrie over de onmisbaarheid van verpakkingen. Uiteindelijk streeft hij een beleid na waarbij producenten worden gedwongen hun produkt, zodra dat tot afval is verworden, terug te nemen en zelf te verwerken. Het zal leiden tot een groter hergebruik van grondstoffen, denkt de minister.

CDA en PvdA drongen aan op scherpere maatregelen om de verdroging van de bodem tegen te gaan. Zij wensen als doelstelling in het beleid op te nemen dat in 2000 ten minste 25 procent minder areaal is verdroogd dan in 1985. Minister Maij-Weggen durfde zo'n toezegging voorlopig niet te doen. Het zal al heel wat inspanningen vergen om de verdroging niet groter te laten worden, betoogde zei.

De minister van verkeer en waterstaat wees ook een nieuwe verhoging van de dieselaccijns, zoals door de PvdA-fractie gesuggereerd, af. Maij-Weggen wees op meerjarenafspraken met de organisaties van wegvervoer die zij aan het begin van dit jaar over de dieselaccijns heeft gemaakt. Ondanks de bezwaren van VVD en CDA houdt het kabinet wel vast aan de verhoging per 1 november van de benzine-accijns met 8 cent, aldus Maij-Weggen. Ook komt de regering binnenkort met voorstellen tot invoering van een accijns op LPG.