'Diensttijd ook korter voor huidige lichtingen'

DEN HAAG, 14 sept. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de verkorting tot twaalf maanden van de diensplicht ook zal gelden voor dienstplichtigen die nu onder de wapenen zijn. In de troonrede komende dinsdag zal worden aangekondigd dat de dienstplicht met ingang van de lichting die op 1 november opkomt zal worden teruggebracht van 14 naar 12 maanden.

Groen Links en de PvdA vroegen donderdag tijdens een mondeling overleg in de Tweede Kamer ook aan de minister om de alternatieve dienstplicht voor gewetensbezwaarden, die nu 18 maanden en 3 weken duurt, te bekorten. Minister Ter Beek deed geen toezeggingen. Voor gewetensbezwaarden zou een wetswijziging moeten komen.

De meeste vragen die de Kamerleden stelden beantwoordde de minister niet. Ter Beek was niet van plan op de presentatie van de miljoenennota komende dinsdag vooruit te lopen en gaf aan dat pas bij het verschijnen van zijn Defensienota aan het eind van het jaar meer duidelijkheid kan komen over de herstructurereing van de krijgsmacht en de gevolgen daarvan voor het personeel. Hij verwierp een suggestie van mevrouw S. van Heemskerck-Pillis Duvekot (VVD) om met de nota te wachten tot beraadslagingen in de NAVO over een nieuwe strategie en taakstelling helemaal zijn afgerond.

Volgens Ter Beek is nu al voldoende duidelijk dat de dreiging vanuit Oost-Europa sterk is afgenomen en dat de waarschuwingstijd kan oplopen tot een a twee jaar, voordat de Sovjet-Unie in staat is een grootscheepse aanval te lanceren. Hij gaf aan dat de Defensienota zowel 'naar boven als naar beneden' kan worden bijgesteld. De ontwikkelingen in de Golf brengen hem niet af van zijn plan om de krijgsmacht in de komende jaren met vijftien procent te verminderen. Ook ziet hij in de crisis geen aanleiding om voor de Koninklijke Marine bij die reducties uitzonderingen te maken.