Verdrag voor Duitsland

MOSKOU, 13 sept. De belangrijkste bepalingen van het gisteren in Moskou ondertekende 'Verdrag aangaande de afsluitende regeling met betrekking tot Duitsland' zijn:

Het verenigde Duitsland zal bestaan uit het grondgebied van de Bondsrepubliek, de DDR en heel Berlijn; De tussen Polen en Duitsland bestaande grenzen worden in een bindend verdrag vastgelegd, Duitsland ziet nu en in de toekomst af van territoriale claims jegens andere landen, de grondwet van het verenigde Duitsland mag niets bevatten wat daarmee in strijd is (zoals de preambule en de op de DDR gerichte 'toetredingsartikelen' 23 en 146 van de huidige Westduitse grondwet); In de nieuwe Duitse grondwet worden herhaalde plechtige verklaringen van de Bondsrepubliek en de DDR dat 'van Duitse bodem slechts vrede mag uitgaan' zo uitgewerkt en vastgelegd dat 'handelingen die geschikt of bedoeld zijn om het vreemdzaam samenleven der volkeren te schaden, in het bijzonder de voorbereiding van een aanvalsoorlog', onconstitutioneel en strafbaar zullen zijn. Duitsland gebruikt zijn wapens nooit anders dan overeenkomstig deze nieuwe grondwet en het handvest van de Verenigde Naties; Duitsland legert tot eind 1994 slechts territoriale eenheden op Oostduits gebied, daarna is het gerechtigd er eigen NAVO-troepen te legeren op nader bepaalde voorwaarden; Duitsland bevestigt dat het afziet van produktie en/of bezit van ABC-wapens, het beperkt zijn krijgsmacht voor eind 1994 tot 370.000 man, waarvan maximaal 345.000 voor leger en luchtmacht. Over de kosten van legering en repatriering (voor eind '94) van de 380.000 Sovjet-militairen die nu in de DDR gestationeerd zijn sluiten Duitsland en de Sovjet-Unie een apart verdrag (dat vandaag in Moskou geparafeerde verdrag regelt onder andere de Duitse bijdragen in de bouw van woningen in de Sovjet-Unie voor gerepatrieerde militairen en compensaties voor Sovjet-militairen wier koopkracht na de invoering van de D-mark in de DDR sterk is verminderd); Met de inwerkingtreding van het verdrag verkrijgt Duitsland volledige soevereiniteit en eindigen alle bijzondere rechten en verantwoordelijkheden op Duits gebied van de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannie. Met ingang van 3 oktober en tot de parlementaire ratificaties van het verdrag binnen zijn, worden die speciale rechten en verantwoordelijkheden opgeschort.